Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 928 Прието с Протокол № 36/20.03.2014 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл.11, ал.2 и чл.14, ал. 6 от Закона за общинската собственост; във връзка с чл.45, ал.1 и ал. 8 от раздел ІІ на ЗЮЛНЦ, във връзка с чл.15, ал.6 от Наредба № 1 на Общинския съвет за общинската собственост и раздел І, чл.1, т.2, чл.2, ал.1, т.21, раздел ІІ, чл. 3, чл. 4 и чл.5 от Наредба №2 на Общинския съвет, Общинският съвет реши:

Дава съгласие да се отдаде под наем за срок от пет години част от имот частна общинска собственост за клуб на Сдружение ”Център Динамика”, намиращ се в гр. Русе, ул. “Панайот Хитов” № 9, ет.1, представляващ самостоятелен обект с обоща площ от 27,58 кв.м. с идентификатор 63427.2.108.1.2 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка две точка сто и осем точка едно точка две) в сграда, общинска собственост, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.2.108 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка две точка сто и осем) и месечна наемна цена – 20,40 лв. с включен ДДС.
Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)