Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 928

Прието с Протокол № 47/15.07.2010 г.

На основание чл.21, ал.1, т.9, чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.137, ал.1 от Търговския закон и чл. 10 от Наредба №9 от 26 юни 2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, издадена от МЗ, Общинският съвет реши:

1. Утвърждава предложеното от комисията класиране, съобразно Приложение 4.1. – Формуляр за класиране към Протокол за провеждане на конкурс за възлагане управлението на „Диагностично консултативен център І Русе” ЕООД и избира за управител на „Диагностично консултативен център І Русе ” ЕООД д-р Цветан Траянов Райчинов.
2. Задължава Кмета на Община Русе да сключи договор за управление с утвърдения кандидат.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)