Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 929

Прието с Протокол № 47/15.07.2010 г.

На основание чл.21, ал.1, т. 9 от ЗМСМА във връзка с чл. 137, ал. 1, т.5 и чл. 147, ал. 2 от ТЗ и чл.8, ал.1, т.1 , т. 1 и 2 от Наредба № 9 за реда и условията за упражняване правата на Община Русе върху общинската част от капитала на търговските дружества Общински съвет – Русе, Общинският съвет реши:

I. Определя месечните възнаграждения на управителите на посочените по-долу еднолични търговски дружества – лечебни заведения, в които Община Русе е едноличен собственик на капитала, както следва:

1. „Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар – Русе” ЕООД – възнаграждение в размер 300 на сто от отчетната средна месечна брутна работна заплата на заведението;
2. „Диагностично консултативен център II” ЕООД – възнаграждение в размер 380 на сто от отчетната средна месечна брутна работна заплата на заведението;
3. „Областен диспансер за психични заболявания със стационар – Русе” ЕООД – възнаграждение в размер 300 на сто от отчетната средна месечна брутна работна заплата на заведението;
4. „Диагностично консултативен център I” ЕООД – възнаграждение в размер 400 на сто от отчетната средна месечна брутна работна заплата на заведението.
II. Възлага на Кмета на Община Русе да сформира комисия за разработване на правила за определяне на възнагражденията на управителите на еднолични търговски дружества – лечебни заведения, в които Община Русе е едноличен собственик на капитала. Комисията да е в състав: Теодор Оджаков, Теодора Константинова, Кирил Панайотов, Венцислав Калчев, Тодор Бонев, Свилен Иванов – общински съветници и един представител на общинска администрация. Кметът на Община Русе следва да внесе проект за решение за заседанието през месец октомври.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)