Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 93 Прието с Протокол № 4/21.01.2016 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1, във връзка с чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ и искане с вх.№УТ-27-71/09.12.15 от Николай Маринов Вълканов, Общински съвет – Русе реши:
1. Одобрява задание за проектиране на план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.150.330, находящ се в местността „Караманлийка“ в землището на гр. Русе, за вилно застрояване /Ов/ свободно разположено на минимум 4 метра от вътрешните и на минимум 3 метра от външните граници на имота;
2. Разрешава изработване на изменение на план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.150.330, находящ се в местността „Караманлийка“ в землището на гр. Русе, в съответствие с одобреното в т.1 задание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)