Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 93 Прието с Протокол № 4/25.01.2024г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 23, чл. 59, ал. 1 и  чл. 61, ал. 1  от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Русе реши:

1.Одобрява партньорско споразумение между Община Русе и Агенцията за социално подпомагане за реализиране на процедура BG05SFPR002-2.006 „Повишаване на капацитета на служителите на Агенцията за социално подпомагане във връзка с модернизиране на системите за социална закрила“ финансирани по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027 и със средства от държавния бюджет за надграждане на дейностите по управление и предоставяне на „приемна грижа“ на областно и национално ниво през 2024 г.

2. Делегира правото на кмета да подпише Споразумение за партньорство с Агенция за социално подпомагане по проекта и Споразумения за средствата, предоставяни от републиканския бюджет

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 (акад. Христо Белоев, дтн)