Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 93

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 93
Прието с Протокол № 8/13.03.2008 г.

           На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка, чл.35, ал.1, от ЗОС, чл.31, ал.1  от Наредба № 1 на Общински съвет Русе, протокол № 88 от 12.02.2008 г.  на Комисията по общинска собственост, Общински съвет реши:

     1. Дава съгласие за откриване процедура за продажба чрез търг с явно наддаване на общински недвижим имот представляващ: Урегулиран поземлен имот №  ХІ-1238 в кв. 100 от 539 кв.м. по плана на град Мартен, община Русе, по АОС № 4764 от 19.10.2006 год. при начална тръжна цена в размер на 15 600.00 лева.
    2. Задължава Кмета на Община Русе да организира провеждането на търга след влизане в сила на решението на ОбС-Русе.
   3. Упълномощава Кмета на Община Русе да издаде заповед за определяне на спечелилия търга, цената, сроковете и условията за плащане и сключи договор с лицето спечелило търга.