Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 930 Прието с Протокол № 37/13.09.2018 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, §22, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ПЗР от ЗУТ, чл. 6, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, Протокол №31/02.08.2018 г. на Комисията по общинска собственост, скица за придаваеми места по улична регулация, във връзка със Заповед №РД-01-1562/18.06.2018 г. на Кмета на Община Русе за одобряване на ПУП-ПРЗ на УПИ XVIII-1664 и УПИ XIX-1665 в кв. 95 по плана на село Николово, Община Русе, Общински съвет реши:
1. Обявява за частна общинска собственост терени, представляващи придаваеми части по улична регулация от ПИ №7090 – ул. „Христо Ботев“, село Николово, Община Русе, с площи от 10 кв.м. и 5 кв.м. към XVIII-1664 и УПИ XIX-1665 в кв. 95 по плана на село Николово, Община Русе, съобразно Заповед №РД-01-1562/18.06.2018 г. на Кмета на Община Русе.
2. Да се продадат терени, общинска собственост, представляващи придаваеми части по улична регулация от ПИ №7090 – ул. „Христо Ботев“, село Николово, Община Русе, с площи от 10 кв.м. и 5 кв.м. на „РУРИ“ ЕООД, ЕИК 000538593, със седалище и адрес на управление: град Русе, ул. „Константин Димчев“ №1, вх. 1, ет. 1, представлявано от Управителя Иван Стоянов Нешев, които да бъдат приобщени, както следва:
– към УПИ XVIII-1664 в кв. 95 по регулационния план на село Николово, Община Русе се придадат 10 кв.м., след заплащане на Община Русе цена в размер на 145,00 лв. (сто четиридесет и пет лева), без дължими данъци и такси, които са за сметка на купувача.
– към УПИ XIX-1665 в кв. 95 по регулационния план на село Николово, Община Русе, се придадат 5 кв.м., след заплащане на Община Русе цена в размер на 72,00 лв. (седемдесет и два лева), без дължими данъци и такси, които са за сметка на купувача.
2. Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от оповестяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)