Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 930

Прието с Протокол № 47/15.07.2010 г.

На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, във връзка с чл.226 от ТЗ и чл.17, т.1 от Наредба № 9 за реда и условията за упражняване правата на Община Русе върху общинската част от капитала на търговските дружества Общинският съвет реши:

1. Определя за представител в Общото събрание на акционерите на „НОВА ДЕНИЦА” АД Свилен Филипов Иванов.
2. Упълномощава представителя на Общински съвет – Русе в Общото събрание на „НОВА ДЕНИЦА” АД Свилен Филипов Иванов да гласува по точка 6 от дневния ред на Общото събрание акционерите на дружеството, което ще се проведе на 27.08.2010 г., съгласно вътрешното си убеждение и в защита интересите на Община Русе.
3. Представителят на Общинския съвет за септемврийската сесия да докладва за състоянието на дружеството.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)