Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 931 Прието с Протокол № 37/13.09.2018 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от ЗОС, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 26, ал. 1, т. 1 и чл. 30 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, Общински съвет реши:
1. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2018 г. с продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ IV-2 в кв. 1 по регулационния план на село Басарбово, Община Русе, с площ от 822 кв.м., отреден за жилищно застрояване, предмет на Акт №4196/19.05.2004 г. за частна общинска собственост, вписан под №164, том 20, вх. рег. №7254/26.05.2004 г. в Служба по вписванията – град Русе, с прогнозен приход от продажбата в размер на 15308,00 лв. (петнадесет хиляди триста и осем лева), без дължими данъци и такси.
2. Дава съгласие за откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ IV-2 в кв. 1 по регулационния план на село Басарбово, Община Русе, с площ от 822 кв.м., отреден за жилищно застрояване, предмет на Акт №4196/19.05.2004 г. за частна общинска собственост, вписан под №164, том 20, вх. рег. №7254/26.05.2004 г. в Служба по вписванията – град Русе, с начална тръжна цена 15308,00 лв. (петнадесет хиляди триста и осем лева), без дължими данъци и такси.
Дължимите данъци и такси са за сметка на спечелилият участник – купувач.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)