Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 931

Прието с Протокол № 47/15.07.2010 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.37, ал.1, и чл. 41, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл. 36, ал. 1 от Наредба № 1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, протокол № 111 от 29.04.2010 год. на Комисията по общинска собственост, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за учредяване право на строеж чрез публичен търг с явно наддаване за изграждане на обществено обслужваща сграда с разгъната застроена площ 95 кв.м. (деветдесет и пет квадратни метра) върху общински недвижим имот, представляващ Урегулиран поземлен имот № ІV-264 в кв. 860 съгласно регулационния плана на град Русе, ж.к. Здравец, а по кадастралната карта и кадастралните регистри поземлен имот с идентификатор 63427.7.742 с площ от 442 кв.м., предмет на АЧОС № 6202 от 18.03.2010 г., вписан под № 91, т. VІІ, н.д. 1383 от 31.03.2010 г. на Агенция по вписванията, при начална тръжна цена от 13 700.00 лева без ДДС. Дължимите данъци и такси са за сметка на спечелилия публичния търг.
2. Упълномощава Кмета на Община Русе да организира провеждането на публичен търг с явно наддаване за учредяване възмездно право на строеж, да издаде заповед, с която да определи спечелилия, цената, сроковете и условията за плащане и сключи договор.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)