Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 932 Прието с Протокол № 35/16.06.2022 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 4, ал. 4 от ЗПСК и чл. 3, т. 3 и чл. 7, т. 11 от Наредба за устройство и работа на органите за приватизация и следприватизационен контрол на Общински съвет – Русе, Общински съвет – Русе реши:

  1. Открива процедура за приватизация на помещение с площ 49 кв. м., с търговско предназначение, разположено в сграда с идентификатор 503.724.1 в кв. 56, по плана на с. Червена вода, Община Русе, предмет на АОС №5895/22.05.2009 г.
  2. Упълномощава Кмета на общината с правата и задълженията на „възложител”, съгласно „Наредбата за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол, включително процесуално представителство, или на дейности, свързани с функциите по Закона за публичните предприятия”. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          (Иво Пазарджиев)