Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 932 Прието с Протокол № 36/20.03.2014 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл.11, ал.2 и чл.14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.11, ал.1 и ал.2 от Наредба № 1 на Общинския съвет за общинската собственост, във връзка с раздел І, чл.1, т.1, чл.2, ал.1, т.21, раздел ІІ, чл. 3, чл. 4 и чл.5 от Наредба №2 на Общинския съвет, Общински съвет – Русе реши:

Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на самостоятелен обект с обща площ от 35,00 кв.м. с идентификатор 63427.2.1724.1.1 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка две точка хиляда седемстотин двадесет и четири точка едно точка едно), намиращ се в сграда, общинска собственост, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.2.1724, в гр. Русе, ул. „Хан Аспарух”№27, ет.1 и начална наемна цена от 25,00 лв. с включен ДДС.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)