Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 932 Прието с Протокол № 37/13.09.2018 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 35, ал. 3, чл. 8, ал. 1 и ал. 9, чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 31, ал. 1 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, заявление вх.№ОИ-01-6/15.06.2018 г. и извлечение от Протокол №31/02.08.2018 г. на Комисията по общинска собственост, Общинският съвет реши:
1.Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018 г. с продажба на поземлен имот 0.82 по кадастралния план на с. Николово, ЕКАТТЕ 51679, Община Русе, с трайно предназначение – урбанизирана територия, с начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 м.), представляващ УПИ IV-82 в кв. 117, отреден за жилищно застрояване, с площ 1121 кв.м., съобразно регулационния план на с. Николово, Община Русе, находящ се в с. Николово, Община Русе, ул. „Хан Аспарух“, предмет на АЧОС №4876/16.01.2007 г., вписан под №22, том II, н.д. 295, вх.рег. №669 от 25.01.2007 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, с прогнозен приход от продажбата в размер на 13 648,00 лева.
2.Дава съгласие за продажба на поземлен имот 0.82 по кадастралния план на с. Николово, ЕКАТТЕ 51679, Община Русе, с трайно предназначение – урбанизирана територия, с начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 м.), представляващ УПИ IV-82 в кв. 117, отреден за жилищно застрояване, с площ 1121 кв.м., съобразно регулационния план на с. Николово, Община Русе, находящ се в с. Николово, Община Русе, ул. „Хан Аспарух“, предмет на АЧОС №4876/16.01.2007 г., вписан под №22, том II, н.д. 295, вх.рег. №669 от 25.01.2007 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, на Мариета Иванова Бумбалова и на Лилияна Братоева Иванова, срещу заплащане от купувачите на цена 13 648,00 лева без дължими данъци и такси. Дължимите данъци и такси са за сметка на купувачите.
Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)