Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 932

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 932
Прието с Протокол № 44/31.03.2006г.
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС и чл.12, ал.ал.1и2 от Наредба № 1 на ОбС за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и конкретните правомощия на Кмета на Общината и кметовете на кметствата, Общински съвет – Русе реши:

1. Дава съгласие да бъде проведен търг за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост по АПОС № 4252 от 09.09.2004г., представляващ масивна едноетажна сграда – автоспирка в центъра на с. Тетово, като: кафе – еспресо и продажба на закуски с площ – 21,05 кв.м.
2. Упълномощава Кмета на Община – Русе да създаде организация за провеждане на търг по точка 1. след влизане в сила Решение на Общинския съвет и сключи договор за наем за срок от три години с лицето спечелило търга.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/