Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 932

Прието с Протокол № 47/15.07.2010 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.37, ал.4, т.4 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.62, ал.1 от Закона за енергетиката, одобрен архитектурен проект от 28.06.2010 г. на Главния архитект, чл.37, ал.1, т.3 от Наредба №1 на Общинския съвет – Русе, Общинския съвет реши:

1./ Дава съгласие за учредяване право на строеж за изграждане на възлова станция с площ 24, 96 кв.м (двадесет и шест кв.м и деветдесет и шест кв. дм) и да се учреди сервитут с обща площ 47, 20 кв.м (четиридесет и седем кв.м и двадесет кв. дм) върху общинския недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 63427.128.2 – по кадастралната карта, а по регулационния план на град Русе УПИ ХХІІІ – 103 в град Русе, местност „Балтата”, целият с площ от 121,873 декара, при граници за имота: 63427.8.883, 63427.128.3 за сумата от 1958,50 (хиляда деветстотин петдесет и осем лева и петдесет стотинки) лв. на „Е.ОН България мрежи” АД, която цена представлява сбора от правото на строеж за изграждане на възлова станция от 24,96 кв.м -1588,40 лв. и сервитутно право върху 47,20 кв.м – 370, 10 лв.
2./ Данъците и таксите са за сметка на суперфициаря.
3./ Упълномощава Кмета на Община Русе да издаде заповед и сключи договор с „Е.ОН България мрежи” АД за учредяване право на строеж.
Решението подлежи на оспорване пред Административния съд – град Русе, в четиринадесет дневен срок от обявяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)