Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 933 Прието с Протокол № 35/16.06.2022 г.

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 13, т. 13 от Наредба №9 на Общински съвет – Русе,Общинският съветреши:

  1. Дава съгласие изпълнителният директор на Общински Транспорт Русе ЕАД , ЕИК 117690845 г-н Александър Георгиев да получи оборотно финансиране от кредитираща институция в размер на 2 000 000 (два милиона лева). Средствата ще се използват единствено за финансиране на ДДС по проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух чрез закупуване и доставка на електрически превозни средства за шосеен транспорт – електрически автобуси и тролейбуси за Община Русе“,  който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд и от държавния бюджет на Република България“.
  2. Дава съгласие за обезпечаване на оборотното финансиране по т. 1, със залог на вземане от НАП. 
  3. Упълномощава г-н Александър Георгиев – изпълнителен директор на Общински Транспорт Русе ЕАД, ЕИК 117690845, да подпише всички документи, във връзка с поличаване на оборотното финансиране от кредитираща институция по т.1 и свързаните с него анекси относно ползването му, както и вписване в Централния регистър на особените залози за обезпечаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          (Иво Пазарджиев)