Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 933 Прието с Протокол № 36/20.03.2014 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23, във връзка с чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.7, ал.1 от раздел ІІ на Наредба № 2 за начални цени за отдаване под наем на обекти със стопанско и административно предназначение, Общинският съвет реши:

Не се променят началните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, определени съгласно Наредба №2, за начални цени за отдаване под наем на обекти със стопанско и административно предназначение, приета с Решение №19/07.07.200 г., изменена с Решение № 196/15.05.2008 г. и последвали частични промени с решения № 413/18.12.2008 г.; № 432/29.01.2009 г.; № 544/16.04.2009 г., №729/10.12.2009 г., № 933/15.07.2010 г., № 997/14.10.2010 г., № 1168/14.04.2011 г., № 1320/16.09.2011 г., Решение № 50/19.01.2012 г., Решение № 562/25.04.2013 г. и Решение № 720/19.09.2013 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)