Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 933 Прието с Протокол № 37/13.09.2018 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8, ал. 1 и 9; чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 30 от Наредба №1 на Общински съвет – Русе за общинската собственост, Общинският съвет – Русе реши:
1. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2018 г. на Община Русе, с продажба на общински незастроен УПИ II-21, от квартал 5 по регулационния план на с. Долно Абланово, ЕКАТТЕ 22558, Община Русе, с площ 844 кв.м, отреден за жилищно застрояване, предмет на АЧОС №5744/16.03.2009 г., вписан под №13, том 11, вх.рег. №14 от 16.04.2009 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, с прогнозен приход от продажбата в размер на 3010 лв. (Три хиляди и десет лева).
2. Дава съгласие за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински незастроен УПИ II-21, от квартал 5 по регулационния план на с. Долно Абланово, ЕКАТТЕ 22558, Община Русе, с площ 844 кв.м, отреден за жилищно застрояване, предмет на АЧОС №5744/16.03.2009 г., вписан под №13, том 11, вх.рег. №14 от 16.04.2009 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, при начална тръжна продажна цена в размер на 3010 лева (Три хиляди и десет лева), без включени дължими данъци и такси.
Дължимите данъци и такси се определят след провеждане на търга и са за сметка на спечелилия участник – купувач.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)