Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 933

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 933
Прието с Протокол № 44/31.03.2006г.
На основание чл. 21,ал.1,т.7 и чл.22 от ЗМСМА ; във връзка с чл.6, чл.8, чл.63 от ЗМДТ, чл.167, 183 от ДОПК и Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе, Общински съвет Русе реши:

І. В глава Първа „Общи положения” , Раздел І „Определяне на общинските вземания и размера на общинските такси и цени на услуги” се правят следните изменения и допълнения:
І.1. Чл.1а, ал.2 се допълва и изменя както следва: „Чл.1а (2) Публични общински вземания са :

1. за данъци;
2. за други вноски, установени по основание и размер със закон;
3. (нова) общински такси, установени по основание със закон;
4. ( досегашна т.3 изменена) по влезли в сила присъди, решения на съдилищата за публични вземания в полза на общината;
5. ( към досегашна т. 3) по влезли в сила наказателни постановления;
6. ( нова) лихвите за вземанията по т.1 до 4.”

І.2. Чл.2, ал.1 се допълва както следва:

– В чл.2(1) т.3. след „детски ясли” се допълва „детски кухни”;
– нова „т.8 ( в сила от 01.01.2007г.) за притежаване на куче”;
– досегашна т. 8 става т.9.

І.3. Чл.10,ал.2 се изменя както следва: „Чл.10(2) Местните такси се събират от общинската администрация. Кметът на Общината със заповед определя длъжностните лица – събирачи на такси и приходи от услуги.”
І.4. Чл.10а се изменя както следва:

– в чл.10а(1) след „длъжник на” се отменя текста „частни”;
– в чл.10а(4) т.1 и т.2 цифрите „20 000лв.” се заменят с „30 000лв.”;

ІІ. В глава втора „Местни такси” , Раздел І „ Такса за битови отпадъци” се прави следното допълнение:

– В чл.14 (4) след „за ползване на депо за битови отпадъци и” се добавя „/или”.

ІІІ. В глава втора „Местни такси” , Раздел VІ „Такси за технически услуги” се прави следното допълнение:

– В чл.42,(1),т.42 след „кабелни мрежи за телевизионни и радиосигнали” се добавя текста: „водопроводи и канали”.

ІV. В глава втора „Местни такси” , Раздел VІІ „Такси за административни услуги” се правят следните изменения:
ІV.1. В „Чл. 44. За извършване на услуги по гражданското състояние се заплащат следните такси:

1.Удостоверение за наследници:
а) обикновена услуга- срок за изпълнение 24 часа-3.00 лв./ бр.
б) бърза услуга- срок за изпълнение 6 часа- 6.00 лв. / бр.
в) експресна услуга- срок за изпълнение 1 час-9.00 лв. / бр.
2. Припознаване на дете (след съставяне на акта за раждане)- обикновена услуга- срок за изпълнение 1 час- 5,00 лв. / бр.
3. Удостоверение за идентичност на имена:
а) обикновена услуга- срок за изпълнение 24 часа 2.50 лв. / бр.
б) бърза услуга- срок за изпълнение 6 часа 5.00 лв. / бр.
в) експресна услуга- срок за изпълнение 1 час- 9,00 лв. / бр.
4. Удостоверение, че не е съставен акт за раждане или акт за смърт:
а) обикновена услуга- срок за изпълнение 24 часа -2.50 лв. / бр.
б) бърза услуга- срок за изпълнение 6 часа- 5,00 лв. / бр.
в) експресна услуга- срок за изпълнение 1 час- 9,00 лв. / бр.
5. Дубликати на удостоверение за раждане или за граждански брак, препис-извлечение от акт за смърт (при повторно издаване):
а) обикновена услуга- срок за изпълнение 24 часа- 2.50 лв. / бр.
б) бърза услуга- срок за изпълнение 6 часа- 5,00 лв. / бр.
в) експресна услуга- срок за изпълнение 1 час- 9,00 лв. / бр.
6. Удостоверение за семейно положение:
а) обикновена услуга- срок за изпълнение 24 часа- 2.00 лв. / бр.
б) бърза услуга- срок за изпълнение 6 часа-4.00 лв./бр.
в) експресна услуга срок за изпълнение 1 час-8.00 лв. / бр.
7.Удостоверение за родствени връзки:
а) обикновена услуга- срок за изпълнение 24 часа- 3.50 лв. / бр.
б) бърза услуга- срок за изпълнение 6 часа- 7.00 лв. / бр.
в) експресна услуга- срок за изпълнение 1 час-10,00 лв. / бр.
8.За всички други видове удостоверения по искане на граждани (справка за бълг. гражданство, справка за разтрогнат граждански брак и др.)
а) обикновена услуга- срок за изпълнение 24 часа- 3.50 лв. / бр.
б) бърза услуга- срок за изпълнение 6 часа-7,00 лв. / бр.
в) експресна услуга – срок за изпълнение 1 час-10,00 лв. / бр.
9. За адресна регистрация и /или издаване на удостоверения за постоянен и настоящ адрес: а) обикновена услуга- срок за изпълнение 24 часа-2.50 лв. / бр.
б) бърза услуга- срок за изпълнение 6 часа- 5,00 лв. / бр.
в) експресна услуга- срок за изпълнение 1 час- 8,00 лв. / бр.
10. За заверка на покана-декларация за посещение на чужденец в Република България и на лице, живеещо в чужбина, на което един от родителите е от българска народност:
а) обикновена услуга – срок за изпълнение 48 часа – 15,00 лв. за едно лице.
б) експресна услуга – срок за изпълнение – 1 час – 20.00лв. за едно лице.
11. За анкетиране на гражданин за съставяне на ЛРК и запис в ЛБД “Население”- срок за изпълнение 1 час- 5,00 лв. / бр.
12. За легализация на документи по гражданско състояние за чужбина – срок за изпълнение 24 часа- 7,00 лв. / бр.
13. За преписи от документи – срок за изпълнение 24 часа- за първа страница 2,50 лв., за всяка следваща страница по 1,00 лв.
14. Удостоверение за семейно положение за сключване на брак с чужд гражданин в Р България или в чужбина:
а) обикновена услуга- срок за изпълнение 48 часа- 4,00 лв. / бр.
б) бърза услуга- срок за изпълнение 24 часа- 8,00 лв. / бр.”

ІV.2. Нова т.15 със следното съдържание: „15. За инвалиди с намалена работоспособност 90% и повече, удостоверено с документ – решение на ТЕЛК, административните такси от т.1 до т.14 се заплащат с 50% намаление.”
V. В глава втора „Местни такси” , Раздел Х „Такси за регистрация на земеделска и горска техника „ – чл.53 се отменя.
VІ. В Глава трета – Цени на неуредени със закон услуги и права, оказвани или предоставяни от Община Русе на физически и юридически лица”, в чл.59,ал.1 се правят следните изменения и допълнения:
VІ.1. Създава се нова т.1 със следното съдържание и подточки:
„1. Услуги от звено „Местни данъци и такси”:
1.1. Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот по приложение № 2 от ЗМДТ:

а) за граждани – срок за изпълнение – 14 дни – 5.00лв.;
б) за ЕТ и юридически лица: – срок за изпълнение – 14 дни – 7.50лв.;

1.2. Издаване дубликат на квитанция за платени данъци и такси и копия на декларации по ЗМДТ , срок за изпълнение до 7 дни – 2. 50лв.
1.3. Предоставяне разпечатка на данъчни сметки /задължения (главница,лихва), вноски, остатъци /, срок за изпълнение до 7 дни – 2. 50лв.
VІ.2. „т.7.2. се отменя”
VІ.3. „т.16.1 се отменя”
VІ.4. В „т.22 Форми на работа в Общински детски център за култура и изкуство:” – таксите се отменят.
VІ.5. В „т.33 Цени на билети за Художествена галерия” се изменят цените както следва:

5.1. буква „а) за ученици, войници и пенсионери – 0.50лв./бр.”
5.2. буква „б) за други граждани- 0.80лв./бр.”

VІ.6 В „т.39 Цени на билети за Исторически музей” се изменят цените както следва:

6.1. буква “ б) за организирани посетители (над 5 лица) 3.00лв./бр.”
6.2. буква “ в) вход за индивидуални посетители – 4.00лв./бр.”
6.3. буква “г)” се отменя
6.4. нова буква “ л) оценка на художествени произведения – 5.00лв.за 1 брой”
6.5. нова буква „м) оценка на колекции от движими паметници на културата до 100бр. – 50.00лв.”

VІ.7. В „т.41 Излъчване с рекламно време от „Общински радио център”-Русе:”

7.1. буква „а.а) до 20 сек. – 2% от МРЗ
7.2. буква „а.б) до 40 сек. – 2.5% от МРЗ
7.3. буква „а.в) до 60 сек. – 3% от МРЗ

VІ.8. „Т.47 Участие на общински духов оркестър- до 20 мин.”
8.1. В „т.47.1 В програми организирани от Областна администрация, общински и държавни училища, военни поделения:”

буква „а) летен период ( от 01.04. до 31.10)– 30.00лв.; .”
буква „б) зимен период ( от 01.11. до 31.03)- 50.00лв.;.”

8.2. В „т.47.2 В програми, организирани от държавни институции и НПО:”

буква „а) летен период ( от 01.04. до 31.10)– 100.00лв.; .”
буква „б) зимен период ( от 01.11. до 31.03).–150.00лв.; .”

8.3. В „т.47.3 В програми, организирани от стопански организации, политически партии и организации :”

буква „а) летен период ( от 01.04. до 31.10)– 200.00лв.;
буква „б) зимен период ( от 01.11. до 31.03)– 250.00лв.;

8.4. „Т.47.4 се отменя
8.5. В „т.47.5 В програми, организирани на територията на други населени места и общини :”

буква „а) летен период ( от 01.04. до 31.10)– 350.00лв.+ разходите по командировката за сметка на възложителя ;”
буква „б) зимен период ( от 01.11. до 31.03)–400.00лв.+командировката за сметка на възложителя; „

VІ.9. „Т.48 Концерти на общински духов оркестър – над 20 мин.”
9.1. В „т.48.1 С възложител областна администрация, общински и държавни училища, военни поделения:”

буква „а) летен период ( от 01.04. до 31.10)– 100.00лв.;”
буква „б) зимен период ( от 01.11. до 31.03).–150.00лв.;.”

92. В „т.48.2 С възложител, държавни институции и НПО:”

буква „а) летен период ( от 01.04. до 31.10)–180.00лв.”
буква „б) зимен период ( от 01.11. до 31.03.)-250.00лв.;”

9.3. В „т.48.3 С възложител стопански организации, политически партии и организации :”

буква „а) летен период ( от 01.04. до 31.10)– 300.00лв.;”
буква „б) зимен период ( от 01.11. до 31.03)– 350.00лв.;”

9.4. „Т.48.4. се отменя”
9.5 В „т.48.5 С възложител организации от други населени места :”

буква „а) летен период ( от 01.04. до 31.10)– 450.00лв.+ разходите по командировката за сметка на възложителя ;
буква „б) зимен период ( от 01.11. до 31.03)–500.00лв.+командировката за сметка на възложителя;

VІ. 10. В т.66 след текста „в учебни” се отменя текста „ , детски заведения” и след „ за извънкласни форми на” се отменя „деца и”
VІ.11. Създава се нова т.67 със следното съдържание и подточки: „т.67 Форми на работа в ЦУТНТ:
11.1. „67.1. Математика

а/ І – VІІ клас – 1.00 лв. на учебен час
б/ VІІІ – ХІІ клас – безплатно
в/ Класирани на Национални, Регионални и Международни олимпиади и състезания – безплатно”

11.2 „67.2. Информатика

а/ І – VІІ клас – 1.00 лв. на учебен час
б/ VІІІ – ХІІ клас – безплатно
в/ Класирани на Национални, Регионални и Международни олимпиади и състезания – безплатно”

11.3 „67.3. Приложно-технически форми – 0,60 лв. на учебен час”
11.4.”67.4. Участие в Регионални състезания организирани от ЦУТНТ– Русе– 4.00 лв.
11.5.”67.5 Участие в Национални изяви организирани от ЦУТНТ – Русе – 10,00 лв.”
VІ 12. Създава се нова т.68 със следното съдържание и подточки:
„ 68. Издаване на документи от отдел „Опазване на околната среда”:
12.1.„68.1. Маршрутен лист за извозване на строителни отпадъци от обекта до посочено от Община Русе място за обезвреждане и пропуск за тежкотоварен автомобил:

а) обикновена услуга – срок за изпълнение 7 дни; цена 5.00лв.;
б) бърза услуга- срок за изпълнение 2 дни; цена 10.00лв.”

12.2. „68.2. Служебна бележка за уведомяване на обществеността по чл.4, ал.2 от „Наредба за условията и реда за извършване на ОВОС”, чрез таблото на Община Русе:

а) обикновена услуга – срок за изпълнение 14 дни; цена 15.00лв.;
б) бърза услуга- срок за изпълнение 7 дни; цена 20.00лв.”

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/