Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 933

Прието с Протокол № 47/15.07.2010 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23; ал.2 от ЗМСМА и чл.7 ал.1 от раздел ІІ на Наредба №2 за начални цени за отдаване под наем на обекти със стопанско и административно предназначение, Общински съвет-Русе реши:

1. Не се променят началните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, определени съгласно Наредба №2, за начални цени за отдаване под наем на обекти със стопанско и административно предназначение, приета с Решение № 196/15.05.2008 год. и последвали частични промени с решения №№413/18.12.2008год.; 432/29.01.2009год.; 544/16.04.2009год. и 729/10.12.2009год.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)