Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 934 Прието с Протокол № 35/16.06.2022 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т.9 от ЗМСМА, във връзка с чл. 137, ал. 6 от ТЗ и чл. 16, т.1 и т.2 от Наредба № 9 на ОбС – Русе за реда и условията за упражняване правата на община Русе върху общинската част от капитала на търговските дружества,  Общинският съвет реши:

  1. Упълномощава представителите на Община Русе в Общото събрание на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Русе – Валери Иванов, Деница Иванова, Илиан Илиев, Пламен Цветков, Дилян Саманджиев и Станимир Станчев, по точка 4, точка 5 и точка 6 от Дневния ред да гласуват „ПРОТИВ“  на Общото събрание, което ще се проведе на 24.06.2022 г., от 10.30 часа в заседателната зала на административна сграда в град Русе на ул. „Добруджа“ №6.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          (Иво Пазарджиев)