Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 934 Прието с Протокол № 36/20.03.2014 г.

На основание, чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 49, ал. 1, чл. 50, ал. 1 и чл. 51, ал. 5 от ЗФВС, чл. 14, ал. 7, във връзка с чл.14, ал. 2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.78 и сл. от ППЗФВС, Общинският съвет реши:

1. Възлага на Кмета на Община Русе да открие процедура за конкурс за отдаване под наем по реда на ППЗФВС за срок от 10 години и първоначална наемна цена, определена от независим оценител, притежаващ сертификат за правоспособност (чл. 77, ал.4 ППЗФВС), на следните обекти:
1.1 Обектите в СК Ялта, описани в АОС № 6205/31.03.2010 г. за възстановителен център обслужващ спорта, включващ:
– Обект с идентификатор 63427.2.4790.1.2 , с площ 62,10 кв.м.
-Обект с идентификатор 63427.2.4790.1.1, с площ 119.70 кв.м,
– Обект с идентификатор 63427.2.4790.1.3 , с площ 112.50 кв.м.,
– Обект с идентификатор 63427.2.4790.1.4 , с площ 87.30 кв.м,
и определя следните конкурсни условия:
Кандидатите:
– Да извършат за своя сметка основен ремонт на помещенията – да се приведат във вид съобразно здравните изисквания за предоставяне на специализирана медицинска помощ.
– Да представят финансово обезпечена програма за ремонт на помещенията.
– Да направят инвестиция в обектите на обща стойност не по – малко от 70 000 лв., за период от 24 месеца от сключване на договора.
– Да са лица регистрирани по Закона за лечебните заведения.
– Да разполагат с лекар специалист физикална и рехабилитационна медицина, удостоверено с декларация или договор със съответния специалист.
– Предложената наемна цена да не е по – малка от началната наемна цена.
– Обектите да бъдат използвани по предназначение като възстановителен център обслужващ спорта.
1.2. Лекарски кабинет обслужващ спорта в СК „Дунав”, с идентификатор 63427.7.754.10.20, с площ 31,00 кв.м.,описан в АОС № 6711/26.06.2012г.
и определя следните конкурсни условия:
Кандидатите:
– Да извършат за своя сметка основен ремонт на помещението – да се приведе във вид съобразно здравните изисквания за предоставяне на медицинска помощ.
– Да представят финансово обезпечена програма за ремонт на помещението.
– Да са лица регистрирани по Закона за лечебните заведения.
– Предложената наемна цена да не е по – малка от началната наемна цена.
– Обектът да бъдат използвани по предназначение за лекарски кабинет обслужващ спорта.
2. Kритерии за оценка на офертите и начина за определяне на тежестта им в комплексната оценка на офертите по т.1.1 и т.1.2:
К1 – предлагана месечна наемна цена, без ДДС- от 1 до 60 точки (тежест №1-0.6); К2 – размер на финансово обезпечената инвестиция – от 1 до 40 точки(тежест №2—0.4).
Комплексна оценка на предложенията на допуснатите кандидати се извършва по формулата:
К = К1 х №1 + К2 х №2
3. Упълномощава Кмета на Община Русе да създаде организация за провеждане на публично оповестен конкурс по точка 1, след влизане в сила Решението на Общинския съвет, да издаде заповед и сключи договор за наем с лицата спечелили публично оповестения конкурс.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)