Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 934

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 934
Прието с Протокол № 44/31.03.2006г.
На основание чл. 21 , ал. 2 и чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА и чл. 36а, ал.1 и ал.5, от Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане, Общинският съвет реши:

1. Счита за наложително продължаване на дейностите в Комплекс за социални услуги за деца и семейства.
2. Предлага на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане да разреши откриването на КСУДС като делегирана от държавата дейност, считано от 01.07.2006г. с капацитет предоставяне на социални услуги както следва:

– Център за обществена подкрепа с капацитет 105 души и персонал 25 души
– Дневен център за работа с деца на улицата с капацитет 15 места и персонал 10 души
– Звено ”Майка и бебе” с капацитет 8 места и 6 души персонал

Необходимите средства заплати, осигурителни вноски и издръжка да се определят по стандарт като делегирана от държавата дейност и се осигурят по бюджета на Община Русе с корекция, считано от 01.07.2006 год.

3. Възлага на Кмета на Общината да изпрати Решението до Регионална Дирекция за социално подпомагане гр. Русе, за изготвяне на предложение до Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане – МТСП гр. София.
4. Възлага на Кмета на Общината след разкриване на Комплекса за социални услуги като дейност на Община Русе, да подготви процедура за провеждане на нов конкурс за доставчик на услугата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/