Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 935 Прието с Протокол № 35/16.06.2022 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т.9 от ЗМСМА,  във връзка с чл. 226 от ТЗ и чл. 17, т.1 и 2 от Наредба № 9 на ОбС – Русе за реда и условията за упражняване правата на община Русе върху общинската част от капитала на търговските дружества,  Общинският съвет реши:

  1. Упълномощава представителите на Община Русе в  извънредното Общо събрание на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Канев““ АД – Гергана Николова, Кристиян Иванов, Луиза Попова и Иван Григоров, да гласуват „ЗА“ по всички точки от Дневния ред на извънредното Общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 11.07.2022 г. в 13.00 часа в град Русе, ул. „Независимост“ № 2, конферентната зала на УМБАЛ „КАНЕВ“ АД, а при липса на кворум на 26.07.2022 г. от 13.00 часа на същото място при същия дневен ред.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          (Иво Пазарджиев)