Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 935 Прието с Протокол № 36/20.03.2014 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 1 във връзка с чл. 52, ал. 3 и ал. 4 и чл. 53, т. 1 от Закона за общинска собственост, и чл.10, ал. 2 от Наредба № 1 за общинска собственост на ОбС-Русе, Общинският съвет реши:

1. Предоставя безвъзмездно за управление на Общинско предприятие „Спортни имоти”, поземлени имоти – публична общинска собственост, с идентификатори 63427.1.102.3.1 и 63427.1.102.2.1.
2. Допълва Приложение №1 „Списък на спортните обекти, общинска собственост предоставени за управление на ОП „Спортни имоти”, като се добавят нови точки:
„т. 14. Самостоятелен обект с идентификатор 63427.1.102.3.1 с квадратура 147,3 кв.м. находящ се в гр.Русе кв. Възраждане ул.Алея Възраждане №86, намиращ се в сграда 3 ет.0, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.1.102, описан в АОС № 6679/08.05.12”.
„т. 15. Самостоятелен обект с идентификатор 63427.1.102.2.1 с квадратура 298 кв.м. находящ се в гр.Русе кв. Възраждане ул.Алея Възраждане №86, намиращ се в сграда 2 ет.-1, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.1.102, описан в АОС № 6679/08.05.12.”

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)