Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 935 Прието с Протокол № 37/13.09.2018 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 8, ал. 1 и ал. 9 от ЗОС, чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 30 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, Заявление вх. №ОИ-10-4/10.01.2018 г. и извлечение от протокол №29/06.06.2018 г. на КОС, Общинският съвет реши:
1.Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018 г., с продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, предмет на АОС №8550/28.02.2018 г. находящ се в в землището на с. Николово, местност „Дрибак 1,2″, представляващ имот №503.2265 с площ 453 кв.м., с трайно предназначие – земеделска земя, с начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих, попадащ в територия по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, пета категория по плана на новообразуваните имоти на местност „Дрибак 1,2”, землище на с. Николово, с прогнозен приход от продажбата му в размер на 16 976,00 лева.
2.Дава съгласие за откриване на процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на земеделска земя, представляваща имот №503.2265 с площ 453 кв.м. с начин на трайно ползване – за земеделски труд и отдих, пета категория, намиращ се в землището на с.Николово, местност „Дрибак 1,2″, поподащ в територия по §4 ПЗР към ЗСПЗЗ, предмет на Акт №8550/28.02.2018 г. за частна общинска собственост, вписан под №31, том 6, н.д. 1060, дв.вх. 2405, вх. №2532/06.03.2018 г. по описа на Служба по вписванията – град Русе към Агенция по вписванията, при начална тръжна цена 16 976,00 лв., без дължими, данъци и такси.
Дължимите данъци и такси да се определят след провеждане на търга и са за сметка на спечелилия търга купувач.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)