Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 936 Прието с Протокол № 35/16.06.2022 г.

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, във връзка с §37 от Преходните и Заключителни разпоредби към Закона за регионалното развитие, Общинският съвет реши:

1. Одобрява доклад за резултатите от Последваща оценка на изпълнението на Общински план за развитие на Община Русе за периода 2014-2020 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          (Иво Пазарджиев)