Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 936 Прието с Протокол № 36/20.03.2014 г.

На основание, чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 21. ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 във връзка с чл. 14, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 11, ал. 1 и ал. 2 от Наредба №1 за общинска собственост на Общински съвет-Русе, във връзка с Раздел I, чл. 2, ал. 1, т. 3 и ал. 3; Раздел ІІ. чл.чл. 3, 4 и 5 от Наредба № 2 на ОбС-Русе, Общинският съвет реши:

1. Изменя т.1.2 от Решение №643 прието с Протокол № 27/20.06.2013 г. от Общински съвет-Русе, която придобива следния вид :
„ 1.2. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.1.59.2.4, находящ се в ПИ с идентификатор 63427.1.59 на територията на Тенис кортовете в Парка на младежта, със застроена площ 40 кв.м, на втория етаж с предназначение за търговска дейност с прилежащи части – тераса, склад и тоалетна, като заведение за обществено хранене без алкохол, описан в АОС № 7077/08.10.2013 г., с начална месечна наемна цена 170,00 лв. без ДДС, определена съгласно Раздел I, чл. 2, ал. 1, т. 3 и ал. 3 Раздел ІІ. чл.чл. 3, 4 и 5 от Наредба № 2 на Общински съвет – Русе.”
В останалата си част решението остава непроменено.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)