Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 936 Прието с Протокол № 37/13.09.2018 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 8, ал. 1 и ал. 9, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС; чл. 26, ал. 1, т. 1 и чл. 30 от Наредба № 1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе; Решение № 1082, прието с Протокол № 40/17.07.2014 г. на Общински съвет – Русе; Протокол № 31/02.08.2018 г. на Комисията по общинска собственост и заявление вх. № ОИ-10-57/21.05.2018 г., Общински съвет реши:

1. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2018 г. с продажба на:
поземлен имот с идентификатор: 63427.169.768 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с площ 851 кв. м, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), седма категория при неполивни условия, с адрес: гр. Русе, местност „Гълъбец“, с номер по предходен план: 503768, е съставен АЧОС № 8650/13.07.2018 г., вписан в СВп-Русе под № 26, том 22, вх. рег. № 9302/23.07.2018 г., с прогнозен приход от продажбата в размер на 24630,00 лв. (двадесет и четири хиляди шестстотин и тридесет лева), без дължими данъци и такси;
2. Дава съгласие за откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на:
поземлен имот с идентификатор: 63427.169.768 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с площ 851 кв. м, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), седма категория при неполивни условия, с адрес: гр. Русе, местност „Гълъбец“, с номер по предходен план: 503768, е съставен АЧОС № 8650/13.07.2018 г., вписан в СВп-Русе под № 26, том 22, вх. рег. № 9302/23.07.2018 г., с начална тръжна цена 24630,00 лв. (двадесет и четири хиляди шестстотин и тридесет лева), без дължими данъци и такси.
Дължимите данъци и такси са за сметка на спечелилия участник – купувач.
Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)