Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 936

Прието с Протокол № 47/15.07.2010 г.
На основание чл.21, ал.1 т. 8 от ЗМСМА, чл.14, ал.1 от ЗОС, във връзка с чл.49, ал.1, т.2 от раздел І, глава V на Наредба №1 за общинската собственост, Общински съвет – Русе реши:

І. Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имот частна общинска собственост (реконструкция и експлоатация), като търговски обект, намиращ се в гр.Русе, ж.к.”Чародейка-Г-юг”, кв.607, описан в АОС № 5520 от 31.07.2008год., с обща площ 1885,00 кв.м., от които 915,00 кв.м. – търговска площ, 900,00 кв.м. – сутерен, 79,70 кв.м. застроена площ под козирка и начална месечна наемна цена 8000,00 лв. без ДДС.
ІІ. Упълномощава Кмета на Община Русе да създаде организация за провеждане на публичен търг с явно наддаване по т.І. след влизане в сила решението на Общински съвет – Русе, да издаде заповед и сключи договор за наем с лицето спечелило публичния търг със срок на договора – десет години.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)