Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 937 Прието с Протокол № 35/16.06.2022 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 35, ал. 1, чл. 8, ал. 1 и ал. 9, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 26, ал. 1, т. 1 и чл. 30 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, Заявление вх. №ОИ-10-90/16.07.2021г. и извлечение от Протокол №23/05.11.2021 г. на Комисията по общинска собственост, Общинският съвет реши:

  1. Дава съгласие за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на незастроен поземлен имот – частна общинска собственост, с идентификатор 63427.158.1889 по Кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на гр. Русе, с площ от 959 кв.м., с трайно предназначение: Земеделска, с начин на трайно ползване: За земеделски труд и отдих /съгласно §4 от ПЗРЗСПЗЗ/, находящ се в землището на гр. Русе, Община Русе, местност „Камусчия“, предмет на Акт за частна общинска собственост АЧОС №10277/18.08.2021г., вписан под №198, том 31, н.д. 6536, ДВР 11076, вх. № 11228 от 20.09.2021г. по описа на Службата по вписвания – Русе, при начална тръжна цена 10 386.00 лв., без дължими данъци и такси.
    Дължимите данъци и такси да се определят след провеждане на тръжната процедура и са за сметка на спечелилия участник – купувач.
    Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Иво Пазарджиев)