Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 937 Прието с Протокол № 36/20.03.2014 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 71 и чл. 72, т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта, и във връзка с чл. 49, ал. 1 от Закона за физическото възпитание и спорта, Общинският съвет реши:

Приема Списък на спортните обекти и съоръжения – общинска собственост, стопанисвани от ОП “Спортни имоти”, за отдаване под наем през 2014 г. по Закона за физическото възпитание и спорта, както следва:
1. Обект изграден върху имот №000549 в землището на село Николово, местност „Текето” представляващ едноетажна сграда с козирка, със застроена площ 122.00 кв.м., като треньорска стая по кану каяк, описан в АОС №931/08.11.1996г.
2. Самостоятелен обект с идентификатор 63427.1.102.3.1 с квадратура 147,3 кв.м. находящ се в гр.Русе кв. Възраждане ул.Алея Възраждане №86, намиращ се в сграда 3 ет.0, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.1.102, описан в АОС № 6679/08.05.12, като спортна зала по джу – джуцу
3. Самостоятелен обект с идентификатор 63427.1.102.2.1 с квадратура 298 кв.м. находящ се в гр.Русе кв. Възраждане ул.Алея Възраждане №86, намиращ се в сграда 2 ет.-1, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.1.102, описан в АОС № 6679/08.05.12, като спортна зала по билярд.
Описаните по-горе спортните обекти и съоръжения се отдават под наем на лицензирани спортни организации и/или на спортни клубове-техни членове за срок от 10/десет/ години при наемна цена, определена от лицензиран независим оценител, притежаващ сертификат за правоспособност по Закона за независимите оценители.
Кметът на Община Русе да извърши последващите, съгласно закона действия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)