Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 937 Прието с Протокол № 37/13.09.2018 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.21, ал.2 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, във връзка с чл.12, ал.1 и ал.4, чл.42, ал.1, т.4 и ал.2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.12, ал.2 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, във връзка с чл.12, ал.1, т.6 и ал.4 от Наредба №6 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и разпореждане с жилища – общинска собственост на Общински съвет – Русе, Общински съвет – Русе реши:
1. Предоставя безвъзмездно за управление на Общинско предприятие „Управление на общински имоти“ при Община Русе следните общински жилищни имоти:
– самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.12.19.5.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, със застроена площ 76,40 кв.м., с предназначение: жилище, апартамент, брой нива на обекта – едно, предмет на Акт за частна общинска собственост №8576/20.04.2018 г., с адрес: гр. Русе, кв. „Образцов чифлик“, бл. №5, ет. №1, ап. №2, със съответните прилежащи части към обекта и процент идеални части от общите части на сградата в режим на етажна собственост;
– самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.12.19.5.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, със застроена площ 76,40 кв.м., с предназначение: жилище, апартамент, брой нива на обекта – едно, предмет на Акт за частна общинска собственост №8576/20.04.2018 г., с адрес: гр. Русе, кв. „Образцов чифлик“, бл. №5, ет. №1, ап. №1, със съответните прилежащи части към обекта и процент идеални части от общите части на сградата в режим на етажна собственост;
– самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.12.19.5.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, със застроена площ 76,40 кв.м., с предназначение: жилище, апартамент, брой нива на обекта – едно, предмет на Акт за частна общинска собственост №8576/20.04.2018 г., с адрес: гр. Русе, кв. „Образцов чифлик“, бл. №5, ет. №2, ап. №4, със съответните прилежащи части към обекта и процент идеални части от общите части на сградата в режим на етажна собственост;
– самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.12.19.5.4 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, със застроена площ 76,40 кв.м., с предназначение: жилище, апартамент, брой нива на обекта – едно, предмет на Акт за частна общинска собственост №8576/20.04.2018 г., с адрес: гр. Русе, кв. „Образцов чифлик“, бл. №5, ет. №2, ап. №3, със съответните прилежащи части към обекта и процент идеални части от общите части на сградата в режим на етажна собственост;
– самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.12.22.1.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, със застроена площ 65,00 кв.м., с предназначение: жилище, апартамент, брой нива на обекта – едно, предмет на Акт за частна общинска собственост №8577/23.04.2018 г., с адрес: гр. Русе, кв. „Образцов чифлик“, бл. №1, ет. №2, ап. №3, със съответните прилежащи части към обекта и процент идеални части от общите части на сградата в режим на етажна собственост.
2. Приема допълнение на Списък №3 на общинските жилища от резервния фонд, утвърден от Общински съвет – Русе, с Решение №774, прието с протокол №31/22.02.2018 г., изменено с Решение №900, прието с протокол №36/19.07.2018 г. на Общински съвет – Русе, както следва:
– създава нова точка №137 – самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.12.19.5.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, със застроена площ 76,40 кв.м., с предназначение: жилище, апартамент, брой нива на обекта – едно, предмет на Акт за частна общинска собственост №8576/20.04.2018 г., с адрес: гр. Русе, кв. „Образцов чифлик“, бл. №5, ет. №1, ап. №2, със съответните прилежащи части към обекта и процент идеални части от общите части на сградата в режим на етажна собственост;
– създава нова точка №138 – самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.12.19.5.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, със застроена площ 76,40 кв.м., с предназначение: жилище, апартамент, брой нива на обекта – едно, предмет на Акт за частна общинска собственост №8576/20.04.2018 г., с адрес: гр. Русе, кв. „Образцов чифлик“, бл. №5, ет. №1, ап. №1, със съответните прилежащи части към обекта и процент идеални части от общите части на сградата в режим на етажна собственост;
– създава нова точка №139 – самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.12.19.5.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, със застроена площ 76,40 кв.м., с предназначение: жилище, апартамент, брой нива на обекта – едно, предмет на Акт за частна общинска собственост №8576/20.04.2018 г., с адрес: гр. Русе, кв. „Образцов чифлик“, бл. №5, ет. №2, ап. №4, със съответните прилежащи части към обекта и процент идеални части от общите части на сградата в режим на етажна собственост;
– създава нова точка №140 – самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.12.19.5.4 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, със застроена площ 76,40 кв.м., с предназначение: жилище, апартамент, брой нива на обекта – едно, предмет на Акт за частна общинска собственост №8576/20.04.2018 г., с адрес: гр. Русе, кв. „Образцов чифлик“, бл. №5, ет. №2, ап. №3, със съответните прилежащи части към обекта и процент идеални части от общите части на сградата в режим на етажна собственост;
– създава нова точка №141 – самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.12.22.1.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, със застроена площ 65,00 кв.м., с предназначение: жилище, апартамент, брой нива на обекта – едно, предмет на Акт за частна общинска собственост №8577/23.04.2018 г., с адрес: гр. Русе, кв. „Образцов чифлик“, бл. №1, ет. №2, ап. №3, със съответните прилежащи части към обекта и процент идеални части от общите части на сградата в режим на етажна собственост.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)