Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 937

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 937
Прието с Протокол № 44/31.03.2006г.
На основание чл.21, ал.1, т.18 ЗМСМА, общинският съвет реши:

1.Дава име на улици в гр. Русе / в западна промишлена зона/:

а/ ГЕН. ЛЕЙТ. СТЕФАН ТОШЕВ
б/ ГЕН. МАЙОР ПАНТЕЛЕЙ КИСЕЛОВ

2.Задължава кмета на Община Русе да уведоми органите на МВР, поделенията на “ВкК” и “Енергоснабдяване”за именуваните улици.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/