Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 937

Прието с Протокол № 47/15.07.2010 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. .57, ал. 1 от ЗУТ, чл. 14, ал. 7 от ЗОС; чл. 11, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 1 на Общинския съвет; чл. 5 от Наредба № 7 на Общинския съвет; чл. 31, ал. 1, т. 1.2. и ал. 3; чл. 45 от Наредба № 12; раздел І, чл. 2, ал. 1, т. 38 от Наредба № 2 на Общинския съвет, Общинският съвет реши:

І. Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени публична общинска собственост за разполагане на рекламно информационни елементи с площ над 3,00 кв.м за срок от пет години, както следва:
1. Позиция № 22 от общата схема – гр. Русе, вход от гр. София, в разделителната тревна ивица, преди отбивката за ресторант „Рибарска колиба”, с размери 6,00м /3,00 м;
2. Позиция № 159 от общата схема – гр. Русе, в разделителната ивица на бул. „Скобелев”, срещу сградата на РДВР, с размери 4,00м / 3,00 м;
3. Позиция № 161-Г от общата схема – гр. Русе, в тревната площ между сградата на северния тротоар и асфалтовата алея, южно от училище „Отец Паисий”, с размери 4,00м/2,00 м;
4. Позиция № 199 от общата схема – гр. Русе, бул. „Липник”, в тревната площ пред блок „Иван Кръстев”, с размери 4,00м /3,00 м;
Началната наемна цена, съгласно чл. 2, ал.1, т.38 от Наредба № 2 на Общински съвет – Русе е 15,44 лв./кв.м изобразителна площ без ДДС.
ІІ. Упълномощава Кмета на Община – Русе да създаде организация за провеждане на публичен търг с явно наддаване по т.І, след влизане в сила Решението на Общинския съвет, да издаде заповеди и сключи договори за наем с лицата спечелили публичния търг със срок на договорите – пет години.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)