Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 938 Прието с Протокол № 36/20.03.2014 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 ЗМСМА, чл.8 ал.1 Закона за общинска собственост и чл. 59, ал. 1, т. 3 и ал.2, във връзка с чл.63, ал.1 и ал.4 от Закона за физическо възпитание и спорта, Общинският съвет реши:

1. Спортните клубове, които са юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в обществено-полезна дейност и са наематели на спортни обекти по договори за наем с Община Русе, управлявани от ОП „Спортни имоти”, не заплащат разходите за топлоенергия, изразходвана при ползването на наетите спортни зали и съоръжения.
2. Разходите по т.1 са за сметка на бюджета на ОП „Спортни имоти”.
3. Горното да се отрази в съществуващите и бъдещи договори за наем, като в края на всеки отоплителен сезон се съставя двустранен протокол за припадащата се стойност на топлоенергията, с която наемателите по т.1 са били подпомогнати.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)