Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 938 Прието с Протокол № 37/13.09.2018 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8, във връзка с чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация; чл.14, ал. 2 и 7 от Закона за общинската собственост; чл. 56, ал. 1 и 5 от Закона за устройство на територията; чл.11, ал.1 и 2 от Наредба №1 на Общински съвет – Русе за общинската собственост; чл. 1, ал. 1, чл. 2, ал. 1, т. 33, и ал. 2, чл.3 и чл.5 от Наредба № 2 на Общински съвет – Русе, за началните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, Общинският съвет реши:
1. Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години, за поставяне на преместваем обект – автомат за топли безалкохолни напитки с площ от 1,00 кв. м., на част от фоайето на първи етаж в едноетажна сграда със сутерен, с идентификатор по Кадастралната карта на гр. Русе 63427.1.102.2, със застроена площ от 458 кв.м, с предназначение – заведение за социални грижи, с административен адрес гр. Русе, кв. „Възраждане“, ул. „Алея Възраждане“ № 86, предмет на АПОС № 6679 / 08.05.2012 г., предоставена за управление на Дом за стари хора „Възраждане, при начална тръжна месечна наемна цена 71,00 лв. (Седемдесет и един лева) без включен ДДС;
2. Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години, за поставяне на преместваем обект – автомат за топли, безалкохолни напитки и закуски с площ от 1,00 кв. м., на част от едноетажна сграда с идентификатор по Кадастралната карта на гр. Русе 63427.182.35.12, със застроена площ от 51 кв.м, с предназначение – заведение за социални грижи, находяща се в гр. Русе, кв. „Долапите“, местност „Над линията“, предмет на АПОС № 6491 / 13.06.2011 г., предоставена за управление на Дом за възрастни хора с деменция „Приста“, при начална тръжна месечна наемна цена 71,00 лв. (Седемдесет и един лева) без включен ДДС.
3. Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години, за поставяне на преместваем обект – автомат за топли, безалкохолни напитки и закуски с площ от 1,00 кв. м., на част от първи етаж в двуетажна сграда с идентификатор по Кадастралната карта на гр. Русе 63427.2.716.5, със застроена площ от 237 кв.м, с предназначение – административна, делова сграда, с административен адрес гр. Русе, пл. „Хан Кубрат“ № 1, предмет на АПОС № 4916 / 15.03.2007 г., при начална тръжна месечна наемна цена 71,00 лв. (Седемдесет и един лева) без включен ДДС.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)