Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 938

Прието с Протокол № 47/15.07.2010 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.10, ал.4 и чл.44, ал.2, т.1 от ЗНП, чл.14., ал.7 от ЗОС; чл.11, ал.ал.3, 4, и 5 от Наредба №1 за общинската собственост на ОбС; раздел І, чл.2, ал.1, т.3 и т.15, ал.5 и ал.6; раздел ІІ, чл.чл.3, 4 и 5 от Наредба № 2 на ОбС, Общинският съвет реши:

І. Дава съгласие да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от пет години на обособени части от училища, както следва:
1. Помещение за бюфет за ученическо хранене, разположено в сутерена на сградата на ОУ “Иван Вазов”, намиращо се в гр.Русе, ул. Д-р Петър Берон № 20, с площ от 13,00 кв. м. и начална месечна наемна цена 63,00 лв., определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т3, ал.ал.5 и 6; раздел ІІ, чл.чл. 3, 4 и 5 от Наредба №2 на ОбС.
2. Помещение за бюфет за ученическо хранене, разположено в сутерена на сградата на ОУ “Тома Кърджиев”, намиращо се в гр. Русе, ул. “Байкал” №2, с площ от 48,00кв.м. и начална месечна наемна цена 192,00лв., определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т3, ал.ал.5 и 6; раздел ІІ, чл.чл. 3, 4 и 5 от Наредба №2 на ОбС.
3. Помещение за книжарница, разположено във фоайето до входа на сградата на ОУ “Тома Кърджиев”, намиращо се в гр. Русе, ул. “Байкал” №2, с площ от 6,00 кв.м. и начална месечна наемна цена 21,00лв., определена, съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.1, ал.5; раздел ІІ, чл.чл. 3, 4 и 5 от Наредба №2 на ОбС .
4. Помещение за печатарски услуги, разположено на първия етаж в сградата на ОУ “Никола Обретенов”, намиращо се в гр.Русе, ул. “Ради Иванов” №2, с площ от 108,00кв.м. и начална месечна наемна цена 210,00лв., определена, съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.15, ал.5; раздел ІІ, чл.чл. 3, 4 и 5 от Наредба №2 на ОбС .
II. Възлага на Кмета на Община Русе да създаде организация за провеждане на публично оповестен конкурс за обектите по т.І, след влизане в сила решението на Общинския съвет, да издаде заповеди на лицата спечелили конкурса и упълномощи директорите на училищата да сключат договори за наем за срок от пет години.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)