Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 939 Прието с Протокол № 35/16.06.2022 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 1 и ал. 4 от ЗОС, във връзка с чл. 10, ал. 2 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, Общински съвет – Русе реши:

Дава съгласие за предоставяне безвъзмездно за управление на Детска градина „Радост“, БУЛСТАТ: 827144641, представлявана от директора Светла Цанева Илиева, върху самостоятелeн обект в сграда с идентификатор 63427.2.119.3.2, съгласно Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, представляващ занималня на първия етаж във вход „В“ от жилищен блок „Строител“, с адрес гр. Русе, ул. „Генерал Гурко“ №1, със застроена площ от 74,45 кв.м., заедно с прилежащите 0,922% идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, предмет на АПОС №7293/02.07.2014 г., вписан под №72, том 22, Н.Д. 4267, ДВР 8798, вх.рег. №8931 от 09.07.2014 г. по описа на Службата по вписвания – Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Иво Пазарджиев)