Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 939 Прието с Протокол № 37/13.09.2018 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 14, ал. 2 и 7 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 11, ал. 3 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, чл. 1, т. 1, чл. 2, ал. 1, т. 3 и т. 15, чл. 2, ал. 5, чл. 3, чл. 4 и чл. 5 от Наредба №2 на Общински съвет – Русе, за началните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на помещение, като учителски бюфет, с площ от 37,50 кв. м, разположено на етаж 2, в корпус „Д“ от масивна четириетажна сграда, със сутерен, с идентификатор по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе 63427.4.361.1, със застроена площ на цялата сграда – 1 835,00 кв. м, с предназначение – сграда за образование, с административен адрес: гр. Русе, ж.к. „Дружба-1“, ул. „Гео Милев“ №1, предмет на АПОС №7082/16.10.2013 г., предоставена за управление на СУ „Васил Левски “ – гр. Русе, с начална тръжна месечна наемна цена – 113,00 лв. (Сто и тринадесет лева) без включен ДДС.
2. Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на помещение, за производство на закуски, с площ от 354,00 кв. м, разположено в ученическия стол в сутерена на корпус „В“ от масивна четириетажна сграда, със сутерен, с идентификатор по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе 63427.4.361.1, със застроена площ на цялата сграда – 1 835,00 кв. м, с предназначение – сграда за образование, с административен адрес: гр. Русе, ж.к. „Дружба-1“, ул. „Гео Милев“ №1, предмет на АПОС №7082/16.10.2013 г., предоставена за управление на СУ „Васил Левски“ – гр. Русе, с начална тръжна месечна наемна цена – 356,00 лв. (Триста петдесет и шест лева) без включен ДДС.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)