Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 939

Прието с Протокол № 47/15.07.2010 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и във връзка с Наредба за провеждане на конкурсите в устройственото планиране и инвестиционното проектиране, чл.94, ал.3 от ЗОП, общинският съвет реши:

1. Задължава кмета на Община Русе да обяви конкурс за устройствена концепция на крайбрежната зона в района от Речна гара до Музея на транспорта по протежение на р. Дунав. Същият да се обяви в тримесечен срок след осигуряване на необходимите средства при корекцията на бюджета през м. септември.
2. На база резултатите от конкурса да бъде възложено изработването на окончателно задание и подробен устройствен план за зоната по т.1. като зона за обществен достъп, който да включва и пристанище „Пристис”
3. Общинска администрация да проучи възможността за финансиране на Интегриран план за дунавския бряг от о. Люляка до района на бившия КТМ /от км. 503 до км. 485/ от фондовете на ЕС .

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)