Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 94 Прието с Протокол № 4/21.01.2016 г.

На основание чл. 21, ал. 2, чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, чл. 124б, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ, чл. 126, ал. 6, т. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 21, ал. 5 от ЗОЗЗ, чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ, чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ и искане вх. № УТ-16-70/09.12.2015 г. от Богомил Димитров Коджабашев, Общински съвет – Русе реши:
1. Одобрява задание и разрешава изработване на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – външно кабелно ел. захранване и захранващ водопровод Ф25 мм за ПИ 187023 в местност „Стопански двор“, землище на с. Червена вода през поземлени имоти №187026 с НТП „Стопански дворове“, държавна частна собственост / ДПФ / и №187085 с НТП „Местни пътища“, общинска публична собственост по първи вариант на трасетата.
2. Дава предварително съгласие за утвърждаване на трасета на довеждащата инфраструктура за срок от една година.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)