Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 94 Прието с Протокол № 4/25.01.2024г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с ал.1, т.23 и чл.61, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Русе реши:

  1. Одобрява проект на допълнено Споразумение за партньорство между Община Русе и „Индустриален парк ЛВЗ“ ЕООД във връзка с подготовката и изпълнението на предложение за изпълнение на инвестиция „Реконструкция, рехабилитация и изграждане на нова техническа довеждаща и вътрешна инфраструктура за „Индустриален парк ЛВЗ“, гр. Русе, в т.ч. обновяване на сградния фонд“ по процедура BG-RRP-3.007: „Програма за публична подкрепа за развитието на индустриални райони, паркове и подобни територии и за привличане на инвестиции („AttractInvestBG“)“ – Приложение №1, неразделна част от настоящото Решение.
  2. Упълномощава Кмета на Община Русе да подпише допълненото Споразумение за сътрудничество.
  3. Възлага на Кмета на Община Русе да извърши необходимите действия по изпълнение на Решението.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 (акад. Христо Белоев, дтн)

Приложение 10

Споразумение за партньорство между Кандидат и Партньор

Днес, …………………г., в гр. Русе, във връзка с подготовката и изпълнението на предложение за изпълнение на инвестиция „Реконструкция, рехабилитация и изграждане на нова техническа довеждаща и вътрешна инфраструктура за „Индустриален парк ЛВЗ“, гр. Русе, в т.ч. обновяване на сградния фонд“ по процедура BG-RRP-3.007 „Програма за публична подкрепа за развитието на индустриални райони, паркове и подобни територии и за привличане на инвестиции („AttractInvestBG“)“ и съгласно решение № ………………. и решение № ……………………………..(посочват се решенията на управителните органи на Партньора и Кандидата, с които се дава мандат на  представляващите ги лица да подпишат настоящото споразумение), се сключи настоящото споразумение между:

  1. „ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК ЛВЗ“ ЕООД, БУЛСТАТ 124124089, дан. № BG124124089, седалище: гр. Русе, бул. Тутракан“ № 100, адрес на управление: гр. Русе, бул. Тутракан“ № 100, представлявано от Спасимир Василев Димитров, в качеството му на Управител на „Индустриален парк ЛВЗ“ ЕООД,

наричано по-долу „Кандидат“

  • ОБЩИНА РУСЕ, БУЛСТАТ 000530632, дан. № BG000530632, седалище: гр. Русе, пл. „Свобода“ № 6, адрес на управление: гр. Русе, пл. „Свобода“ № 6, представлявано от Пенчо Пламенов Милков, в качеството му на Кмет на Община Русе,

наричана по-долу „Партньор“.

Чл. 1. Кандидатът и Партньорът се споразумяха, че разпределението на отговорностите за изпълнението на дейностите по проекта се осъществява съгласно описаното в секция „План за изпълнение/Дейности по проекта“ от предложението за изпълнение на инвестиция в ИСУН 2020.

Чл. 2. Страните към момента на кандидатстване:

(1) Сме прочели и сме запознати с предложение за изпълнение на инвестиция „Реконструкция, рехабилитация и изграждане на нова техническа довеждаща и вътрешна инфраструктура за „Индустриален парк ЛВЗ“, гр. Русе, в т.ч. обновяване на сградния фонд“ по настоящата процедура чрез подбор на предложения от крайни получатели за изпълнение на инвестиции по Механизма за възстановяване и устойчивост, разбираме ролята си по проекта и сме съгласни с представеното предложение, както и сме съгласни да прилагаме практиките на добро партньорство.

(2) Сме запознати със следните определения:

2.1. „Кандидат  за средства от Механизма за възстановяване и устойчивост“ е всяко физическо и юридическо лице и техни обединения, които кандидатстват за средства от Механизма за възстановяване и устойчивост чрез подаване на предложение за изпълнение на инвестиция.

2.2. „Краен получател“ е кандидат за средства от Механизма за възстановяване и устойчивост, чието предложение за изпълнение на инвестиция е одобрено с решение на ръководителя на структурата за наблюдение и докладване в резултат на извършена процедура чрез подбор или чрез директно предоставяне на средства по това постановление и с когото е сключен договор или е издадена заповед за предоставяне на средства от Механизма.

2.3. „Партньори на кандидатите за средства от Механизма за възстановяване и устойчивост“ са всички физически и юридически лица и техни обединения, които участват съвместно с Кандидата в подготовката и/или техническото изпълнение на инвестицията или на предварително заявени във формуляра за кандидатстване дейности от инвестицията и разходват средства от Механизма за възстановяване и устойчивост.

2.4. „Партньорство“ е връзката между всички физически и юридически лица и техните обединения, които участват съвместно в подготовката и/или техническото, и/или финансовото изпълнение на инвестицията или на предварително заявени във формуляра за кандидатстване дейности от инвестицията.

2.5. „Структура за наблюдение и докладване“ е определено звено в министерство, друго ведомство от централната администрация на изпълнителната власт или определено негово звено, което отговаря за подбора, в случаите, в които е предвиден такъв, за договарянето на финансиране с крайни получатели, за обобщаването на финансовата и техническа информация и за осъществяването на контрол върху финансовото и техническо изпълнение на инвестициите, реализирани в рамките на споразумение с Министерството на финансите.

(3) Всеки от нас е запознат с образците на договор за финансиране на инвестиция (Приложение 19 към Условията за изпълнение) и общите условия (Приложение 20 към Условията за изпълнение) при предоставяне на средства на крайни получатели по Националния план за възстановяване и устойчивост по процедура BG-RRP-3.007и разбираме ангажиментите и задълженията си.

(4) Партньорът упълномощава Кандидата да го представлява пред СНД по процедура BG-RRP-3.007 „Програма за публична подкрепа за развитието на индустриални райони, паркове и подобни територии и за привличане на инвестиции („AttractInvestBG“)“, като получава, подписва и подава от негово име всички документи, свързани с финансовото и техническо изпълнение на Договора за предоставяне на средства за предложение за изпълнение на инвестиция „Реконструкция, рехабилитация и изграждане на нова техническа довеждаща и вътрешна инфраструктура за „Индустриален парк ЛВЗ“, гр. Русе, в т.ч. обновяване на сградния фонд“ по процедура BG-RRP-3.007.

(5) Партньорът се задължава да спазва европейското и националното законодателство при провеждането на процедури за избор на изпълнител и носи отговорност за констатирани нередности.

(6) Предложения за съществени изменения на проекта (съгласно Договора и общите условия към него) трябва да се извършват след предварителното съгласие с Партньора, преди представянето им на СНД, а когато такова съгласие не може да се постигне, Кандидатът трябва да го отбележи при подаване на предложението за промяна за одобрение.

(7) Партньорът дава право на Кандидата да го представлява пред Структурата за наблюдение и докладване (СНД) по всички въпроси, свързани с изпълнението на дейностите по предложението.

(8) Кандидатът следва да се консултира с Партньора в хода на изпълнение на предложението и да го информира за напредъка по него.

(9) Страните по настоящото споразумение  се задължават да предоставят  на служителите или представителите на  СНД, Сертифициращия орган, националните одитиращи органи, Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите и Европейската сметна палата, както и на външни одитори, извършващи проверки, достъп до местата, където се осъществява инвестицията в рамките на партньорските ни ангажименти, в това число и достъп до информационни системи, както и до всички документи и бази данни, свързани с финансово-техническото управление на инвестицията, както и да направят всичко необходимо, за да улеснят работата им. Достъпът, предоставен на служителите или представителите на СНД, Сертифициращия орган, националните одитиращи органи, Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна палата и външните одитори трябва да бъде поверителен спрямо трети страни без ущърб на публично-правните им задължения. Документите трябва да се съхраняват на достъпно място и да са картотекирани по начин, който улеснява проверката, а Кандидатът следва да уведоми СНД за точното им местонахождение.

Чл. 3. (1) Кандидатът и Партньорът се споразумяха разпределението на средствата, предвидени за дейността, която ще се изпълнява от Партньора, да се извършва съгласно посоченото в поле „Финансово участие“, секция 3 „Данни за партньори“ от предложението в ИСУН 2020.

(2) Кандидатът се ангажира в срок от 3 работни дни след извършване на плащане от страна на Структурата за наблюдение и докладване да възстанови частта на Партньора, пропорционално на разпределението на средствата по ал. 1.

(3) Кандидатът и Партньорът се споразумяват за изграждането на нова, реконструкция и рехабилитация на съществуваща довеждаща техническа инфраструктура, която следва да присъедини индустриалния парк към съответните мрежи както следва:

3.1. Партньорът се задължава да изгради и въведе в експлоатация обект „Реконструкция, рехабилитация и изграждане на нова довеждаща техническа инфраструктура до и от „Индустриален парк ЛВЗ“, в т.ч. ул. „Охрид“, ул. „Тракция“ и пътен възел по бул. „Тутракан“, гр. Русе“ – довеждаща техническа инфраструктура, в срок до 30.05.2026 г., като за целта:

3.1.1. Предприеме всички необходими фактически и правни действия за възлагане, изготвяне, одобряване и влизане в сила на ПУП ПП за съответния обект – довеждаща техническа инфраструктура до границите на индустриалния парк (при необходимост от такива);

3.1.2. Предприеме  всички необходими фактически и правни действия за придобиване на вещни права, съгласно регистър на засегнати имоти от влязъл в сила ПУП ПП, за обекта по т. 3.1. – довеждащата техническа инфраструктура, необходими съгласно ЗУТ за изпълнението й (при необходимост от такива);

3.1.3. Предприеме всички необходими фактически и правни действия за възлагане изготвяне, съгласуване и одобряване на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж  за съответния обект – довеждаща техническа инфраструктура до границите на „Индустриален парк ЛВЗ“, представляващи част от проекта (при необходимост);

3.1.4. Предприеме всички необходими фактически и правни действия  за възлагане и изготвяне на комплексен доклад за инвестиционния проект за оценка на съответствието на проектната документация с основните изисквания към строежа, изготвен от консултант по чл. 142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ (при необходимост от такива);

3.1.5. Предприеме всички необходими фактически и правни действия  за възлагане и изпълнение на СМР за съответния обект – довеждаща техническа инфраструктура до границите на „Индустриален парк ЛВЗ“ и последващото му въвеждане в експлоатация.

3.1.6.  Партньорът е Възложител на следните обществени поръчки:

  • „Изготвяне на технически/работен инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор на обект „Реконструкция, рехабилитация и изграждане на нова довеждаща техническа инфраструктура до и от „Индустриален парк ЛВЗ“, в т.ч. ул. „Охрид“, ул. „Тракция“ и пътен възел по бул. „Тутракан“, гр. Русе““;
  • „Упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол на обект „Реконструкция, рехабилитация и изграждане на нова довеждаща техническа инфраструктура до и от „Индустриален парк ЛВЗ“, в т.ч. ул. „Охрид“, ул. „Тракция“ и пътен възел по бул. „Тутракан“, гр. Русе““;
  • „Изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционните проекти на обект „Реконструкция, рехабилитация и изграждане на нова довеждаща техническа инфраструктура до и от „Индустриален парк ЛВЗ“, в т.ч. ул. „Охрид“, ул. „Тракция“ и пътен възел по бул. „Тутракан“, гр. Русе““;
  • „Изготвяне на Оценка на въздействието върху пътната безопасност за инфраструктурни проекти в обхват и съдържание, съгласно Приложение № 2, към чл. 7, ал. 5 от Наредба за процедурите за управление на безопасността на пътната инфраструктура, на изработения инвестиционен технически/работен проект за обект „Реконструкция, рехабилитация и изграждане на нова довеждаща техническа инфраструктура до и от „Индустриален парк ЛВЗ“, в т.ч. ул. „Охрид“, ул. „Тракция“ и пътен възел по бул. „Тутракан“, гр. Русе““;
  • „Изготвяне на Одитен доклад за пътна безопасност съгласно Приложение 3 към чл. 13, ал. 1 от Наредбата за процедурите за управление на безопасността на пътната инфраструктура за обект „Реконструкция, рехабилитация и изграждане на нова довеждаща техническа инфраструктура до и от „Индустриален парк ЛВЗ“, в т.ч. ул. „Охрид“, ул. „Тракция“ и пътен възел по бул. „Тутракан“, гр. Русе““.

Партньорът се задължава да спазва европейското и националното законодателство при провеждането на процедури за избор на изпълнител и носи отговорност за констатирани нередности.

3.1.6.1. Документациите за възлагане на горепосочените обществените поръчки се изготвят от Партньора и се съгласуват от Кандидата.

3.1.6.2. Документациите по т. 3.1.6.1. подлежат на  предварителен и последващ контрол за законосъобразност от страна на СНД в съответствие с приложимите за това правила, определени от съответните нормативни актове и/или нарочните указания на СНД.

3.1.6.3. Документацията за провеждане на обществена поръчка за възлагане на съответната дейност се публикува след съгласуване от Партньора и проведен предварителен контрол за законосъобразност от страна на СНД .

3.1.6.4. В комисията за определяне на изпълнител се включва представител на Кандидата.

3.1.7. Партньорът има  задължението за поддръжката, стопанисването  и управлението на изградената с проекта инфраструктура, посочена по-горе.

(4) Партньорът има задължението за поддръжката, стопанисването и управлението на изградената с проекта инфраструктура, посочена в ал.3.

(5) Кандидатът се задължава да осигури необходимото финансиране за обезпечаване на целия собствен принос, заложен в предложение за изпълнение на инвестиция „Реконструкция, рехабилитация и изграждане на нова техническа довеждаща и вътрешна инфраструктура за „Индустриален парк ЛВЗ“, гр. Русе, в т.ч. обновяване на сградния фонд“.

Чл. 4. (1) Отговорност пред Структурата за наблюдение и докладване за неизпълнение на някое от задълженията по настоящото споразумение носи Кандидатът.

(2) Когато неизпълнението по ал. 1 се дължи на неизпълнение на задължение на Партньора по проекта, Кандидатът има право да иска от него вредите, които е претърпял вследствие това неизпълнение.

Чл. 5. Кандидатът следи за изпълнението на дейностите по предложението за изпълнение на инвестиция и за спазването на задълженията по настоящото споразумение от страна на Партньора, координира и носи отговорност за изготвянето на необходимите технически и финансови отчети и документи, свързани с неговото отчитане и информира Партньора за напредъка по изпълнението на предложението за изпълнение на инвестиция.

Чл. 6. При изпълнението на проекта Кандидатът се ангажира да отговаря за изпълнението на дейностите по информация, комуникация и публичност съобразно изискванията на процедура BG-RRP-3.007 и да информира обществеността относно всички етапи от изпълнението на проекта.

Чл. 7. За всички неуредени в това споразумение случаи се прилага националното законодателство.

Чл. 8. Настоящото споразумение влиза в сила от момента на подписване на договора за финансиране по Националния план за възстановяване и устойчивост от Ръководителя на Структурата за наблюдение и докладване. Тази клауза не може да бъде променяна от страните по споразумението при никакви обстоятелства.

Чл. 9. Настоящото споразумение е със срок на действие до приключване на срока за устойчивост на предложението за изпълнение на инвестиция, а именно 5 години след крайното плащане към Крайния получател (Кандидата).

Споразумението се сключи в три еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните в споразумението и един за Структурата за наблюдение и докладване, и се подписа, както следва:

За Кандидата:

СПАСИМИР ВАСИЛЕВ ДИМИТРОВ

Управител на „ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК ЛВЗ“ ЕООД

За Партньора:

ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВКмет на ОБЩИНА РУСЕ