Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 94 Прието с Протокол № 6/21.02.2020 г.

На основание чл. 21, ал. 2  във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 112, ал. 1, т. 1  ЗГ, чл. 4, ал. 3, чл. 5, ал. 3 във връзка с ал. 1, т. 1 на същия член, чл. 46, т. 1, чл. 49, ал. 1, т. 1  НУРВИДГТДОСПДНГП, чл. 90, ал. 2 от Наредба № 1, на Общински съвет – Русе, за общинската собственост, Общинският съвет реши:

  1. Приема начални тръжни цени, без ДДС, за продажба на стояща дървесина на корен, съгласно Приложение № 1.
  2. Дава съгласие за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в горски територии, собственост на Община Русе, с конкретни количества на продаваната стояща дървесина на корен, в съответните подотдели, определени съобразно действащия Годишен план за ползване на дървесина в горски територии, собственост на Община Русе за 2020 година, посочени  по долу както следва:
  Място на извършване на дейността – отдел, подотдел   Категория дървесина Размер и качeство на асортиментите Дървесен вид Количество /м3/  
  41 Дърва Дърва за горене ак 373  
   Общо за подотдел 41-р   373  
 
   41 -щ Дърва Дърва за горене ак 947  
   Общо за подотдел 41-щ   947  
   
46 -а Дърва Дърва за горене ак 64  
   Общо за подотдел 46-а   64  
             
    Дърва Дърва за горене кл 2  
  ДЪРВА ОБЩО  кл   2  
  Дърва Дърва за горене гбр 25  
46-б ДЪРВА ОБЩО  гбр   25  
  Дърва Дърва за горене здб 12  
    Общо здб   12  
  Едра Трупи за бичене над 30 см срлп 1  
  Едра Трупи за бичене 18 – 29 см срлп 10  
  ЕДРА ОБЩО   11  
  Средна Трупи за бичене 15 – 17 см срлп 11  
46б Средна Технологична за ПДЧ срлп 9  
  СРЕДНА ОБЩО   20  
  Дребна Технологична за ПДЧ срлп 1  
  ДРЕБНА ОБЩО   1  
  Дърва Дърва за горене срлп 13  
  ДЪРВА ОБЩО   13  
    Общо срлп   45  
  Дърва Дърва за горене пляс 20  
    ОБЩО пляс   20  
    Общо за подотдел 46б   104  
 
  Дърва Дърва за горене гбр 64
  ДЪРВА ОБЩО  гбр   64
  Едра Трупи за бичене 18 – 29 см здб 8
  ЕДРА ОБЩО   8
  Средна Трупи за бичене 15 – 17 см здб 9
46в Средна Технологична за ПДЧ здб 8
  СРЕДНА ОБЩО   17
  Дребна Технологична за ПДЧ здб 2
  ДРЕБНА ОБЩО   2
  Дърва Дърва за горене здб 24
  ДЪРВА ОБЩО   24
    Общо здб   51
  Дърва Дърва за горене кл 91
  ДЪРВА ОБЩО   91
    ОБЩО  кл   91
  Едра Трупи за бичене над 30 см срлп 2
  Едра Трупи за бичене 18 – 29 см срлп 39
  ЕДРА ОБЩО   41
  Средна Трупи за бичене 15 – 17 см срлп 12
46в Средна Технологична за ПДЧ срлп 18
  СРЕДНА ОБЩО   30
  Дребна Технологична за ПДЧ срлп 4
  ДРЕБНА ОБЩО   4
  Дърва Дърва за горене срлп 53
  ДЪРВА ОБЩО   53
    Общо срлп   128
  Дърва Дърва за горене цр 61
  ДЪРВА ОБЩО  цр   61
  Едра Трупи за бичене над 30 см пляс 6
  Едра Трупи за бичене 18 – 29 см пляс 34
  ЕДРА ОБЩО   40
  Средна Трупи за бичене 15 – 17 см пляс 8
  Средна Технологична за ПДЧ пляс 7
  СРЕДНА ОБЩО   15
  Дребна Технологична за ПДЧ пляс 1
  ДРЕБНА ОБЩО   1
  Дърва Дърва за горене пляс 196
  ДЪРВА ОБЩО   196
    Общо пляс   252
    Общо за подотдел 46-в   647
  46 -ж Дърва Дърва за горене ак 45
     Общо за подотдел 46-ж   45
  
     46 -и Дърва Дърва за горене ак 92
     Общо за подотдел 46-и   92
     
  46 -к Дърва Дърва за горене ак 79
     Общо за подотдел 46-к   79
     
  46 -н Дърва Дърва за горене ак 149
     Общо за подотдел 46-н   149
     
  48-с Дърва Дърва за горене ак 32
     Общо за подотдел 48-с   32
     
  49-г Дърва Дърва за горене ак 261
     Общо за подотдел 49-г   261
  
  49-ж Дърва Дърва за горене ак 155
     Общо за подотдел 49-ж   155
             
      Дърва Дърва за горене гбр 45
    ДЪРВА ОБЩО  гбр   45
    Едра Трупи за бичене над 30 см срлп 132
    Едра Трупи за бичене 18 – 29 см срлп 179
    ЕДРА ОБЩО   311
    Средна Трупи за бичене 15 – 17 см срлп 24
  49з Средна Технологична за ПДЧ срлп 24
    СРЕДНА ОБЩО   48
    Дребна Технологична за ПДЧ срлп 8
    ДРЕБНА ОБЩО   8
    Дърва Дърва за горене срлп 219
    ДЪРВА ОБЩО   219
      Общо срлп   586
    Дърва Дърва за горене пляс 13
      Общо пляс   13
      Общо за подотдел 49-з   644
   
49-к Дърва Дърва за горене ак 40  
   Общо за подотдел 49-к   40  
   
50-а Дърва Дърва за горене ак 81  
   Общо за подотдел 50-а   81  
   
50-в Дърва Дърва за горене ак 19  
   Общо за подотдел 50-в   19  
   
50-д Дърва Дърва за горене ак 108  
   Общо за подотдел 50-д   108  
 
  Дърва Дърва за горене Кл 11
  ДЪРВА ОБЩО  кл кл 11
  Дърва Дърва за горене гбр 50
  ДЪРВА ОБЩО  гбр   50
  Едра Трупи за бичене над 30 см здб 1
  Едра Трупи за бичене 18 – 29 см здб 7
  ЕДРА ОБЩО   8
  Средна Трупи за бичене 15 – 17 см здб 2
52-а Средна Технологична за ПДЧ здб 2
  СРЕДНА ОБЩО   4
  Дърва Дърва за горене здб 38
  ДЪРВА ОБЩО   38
    Общо здб   50
  Едра Трупи за бичене над 30 см срлп 24
  Едра Трупи за бичене 18 – 29 см срлп 200
  ЕДРА ОБЩО   224
  Средна Трупи за бичене 15 – 17 см срлп 117
52-а Средна Технологична за ПДЧ срлп 115
  СРЕДНА ОБЩО   232
  Дребна Технологична за ПДЧ срлп 25
  ДРЕБНА ОБЩО   25
  Дърва Дърва за горене срлп 329
  ДЪРВА ОБЩО   329
    Общо срлп   810
  Едра Трупи за бичене над 30 см пляс 16
  Едра Трупи за бичене 18 – 29 см пляс 70
  ЕДРА ОБЩО   86
  Средна Трупи за бичене 15 – 17 см пляс 14
  Средна Технологична за ПДЧ пляс 15
  СРЕДНА ОБЩО   29
  Дребна Технологична за ПДЧ пляс 4
  ДРЕБНА ОБЩО   4
  Дърва Дърва за горене пляс 301
  ДЪРВА ОБЩО   301
    Общо пляс   420
  Дърва Дърва за горене цр 152
  ДЪРВА ОБЩО  цр   152
    Общо за подотдел 52-а   1493
  Дърва Дърва за горене Кл 14
  ДЪРВА ОБЩО  кл кл 14
  Дърва Дърва за горене гбр 17
  ДЪРВА ОБЩО  гбр   17
  Едра Трупи за бичене 18 – 29 см бл 1
  ЕДРА ОБЩО   1
  Средна Трупи за бичене 15 – 17 см бл 1
52-е Средна Технологична за ПДЧ бл 1
  СРЕДНА ОБЩО   2
  Дърва Дърва за горене бл 6
  ДЪРВА ОБЩО   6
    Общо бл   9
  Едра Трупи за бичене над 30 см срлп 4
  Едра Трупи за бичене 18 – 29 см срлп 35
  ЕДРА ОБЩО   39
  Средна Трупи за бичене 15 – 17 см срлп 18
52-е Средна Технологична за ПДЧ срлп 16
  СРЕДНА ОБЩО   34
  Дребна Технологична за ПДЧ срлп 4
  ДРЕБНА ОБЩО   4
  Дърва Дърва за горене срлп 55
  ДЪРВА ОБЩО   55
    Общо срлп   132
  Едра Трупи за бичене над 30 см пляс 2
  Едра Трупи за бичене 18 – 29 см пляс 16
  ЕДРА ОБЩО   18
  Средна Трупи за бичене 15 – 17 см пляс 4
  Средна Технологична за ПДЧ пляс 4
  СРЕДНА ОБЩО   8
  Дребна Технологична за ПДЧ пляс 1
  ДРЕБНА ОБЩО   1
  Дърва Дърва за горене пляс 71
  ДЪРВА ОБЩО   71
    Общо пляс   98
  Дърва Дърва за горене цр 86
  ДЪРВА ОБЩО  цр   86
    Общо за подотдел 52-е   356
  Дърва Дърва за горене Кл 4
  ДЪРВА ОБЩО  кл кл 4
  Дърва Дърва за горене гбр 42
  ДЪРВА ОБЩО  гбр   42
  Средна Трупи за бичене 15 – 17 см бл 1
  СРЕДНА ОБЩО   1
  Дърва Дърва за горене бл 4
  ДЪРВА ОБЩО   4
    Общо бл   5
  Едра Трупи за бичене 18 – 29 см срлп 10
  ЕДРА ОБЩО   10
  Средна Трупи за бичене 15 – 17 см срлп 10
52-з Средна Технологична за ПДЧ срлп 8
  СРЕДНА ОБЩО   18
  Дребна Технологична за ПДЧ срлп 1
  ДРЕБНА ОБЩО   1
  Дърва Дърва за горене срлп 28
  ДЪРВА ОБЩО   28
    Общо срлп   57
  Едра Трупи за бичене 18 – 29 см пляс 7
  ЕДРА ОБЩО   7
  Средна Трупи за бичене 15 – 17 см пляс 2
  Средна Технологична за ПДЧ пляс 2
  СРЕДНА ОБЩО   4
  Дърва Дърва за горене пляс 38
  ДЪРВА ОБЩО   38
    Общо пляс   49
  Дърва Дърва за горене цр 94
  ДЪРВА ОБЩО  цр   94
    Общо за подотдел 52-з   251
  Дърва Дърва за горене Кл 3
  ДЪРВА ОБЩО  кл кл 3
  Дърва Дърва за горене гбр 17
  ДЪРВА ОБЩО  гбр   17
  Едра Трупи за бичене 18 – 29 см бл 1
  ЕДРА ОБЩО   1
  Средна Трупи за бичене 15 – 17 см бл 1
52-к Средна Технологична за ПДЧ бл 1
  СРЕДНА ОБЩО   2
  Дърва Дърва за горене бл 5
  ДЪРВА ОБЩО   5
    Общо бл   8
  Едра Трупи за бичене над 30 см срлп 6
  Едра Трупи за бичене 18 – 29 см срлп 51
  ЕДРА ОБЩО   57
  Средна Трупи за бичене 15 – 17 см срлп 16
52-к Средна Технологична за ПДЧ срлп 19
  СРЕДНА ОБЩО   35
  Дребна Технологична за ПДЧ срлп 4
  ДРЕБНА ОБЩО   4
  Дърва Дърва за горене срлп 70
  ДЪРВА ОБЩО   70
    Общо срлп   166
  Едра Трупи за бичене над 30 см пляс 2
  Едра Трупи за бичене 18 – 29 см пляс 25
  ЕДРА ОБЩО   27
  Средна Трупи за бичене 15 – 17 см пляс 4
  Средна Технологична за ПДЧ пляс 6
  СРЕДНА ОБЩО   10
  Дребна Технологична за ПДЧ пляс 1
  ДРЕБНА ОБЩО   1
  Дърва Дърва за горене пляс 78
  ДЪРВА ОБЩО   78
    Общо пляс   116
  Дърва Дърва за горене цр 85
  ДЪРВА ОБЩО  цр   85
    Общо за подотдел 52-к   395
  Дърва Дърва за горене Кл 2
  ДЪРВА ОБЩО  кл кл 2
  Дърва Дърва за горене гбр 11
  ДЪРВА ОБЩО  гбр   11
  Дърва Дърва за горене бл 9
    Общо бл   9
  Едра Трупи за бичене 18 – 29 см срлп 20
  ЕДРА ОБЩО   20
  Средна Трупи за бичене 15 – 17 см срлп 15
52-м Средна Технологична за ПДЧ срлп 12
  СРЕДНА ОБЩО   27
  Дребна Технологична за ПДЧ срлп 2
  ДРЕБНА ОБЩО   2
  Дърва Дърва за горене срлп 52
  ДЪРВА ОБЩО   52
    Общо срлп   101
  Едра Трупи за бичене 18 – 29 см пляс 11
  ЕДРА ОБЩО   11
52-м Средна Трупи за бичене 15 – 17 см пляс 3
  Средна Технологична за ПДЧ пляс 4
  СРЕДНА ОБЩО   7
  Дребна Технологична за ПДЧ пляс 1
  ДРЕБНА ОБЩО   1
  Дърва Дърва за горене пляс 47
  ДЪРВА ОБЩО   47
    Общо пляс   66
  Дърва Дърва за горене цр 59
  ДЪРВА ОБЩО  цр   59
    Общо за подотдел 52-м   248
  Дърва Дърва за горене Кл 2
  ДЪРВА ОБЩО  кл кл 2
  Дърва Дърва за горене гбр 12
  ДЪРВА ОБЩО  гбр   12
  Едра Трупи за бичене 18 – 29 см бл 1
  ЕДРА ОБЩО   1
  Средна Трупи за бичене 15 – 17 см бл 1
52-о Средна Технологична за ПДЧ бл 1
  СРЕДНА ОБЩО   2
  Дърва Дърва за горене бл 16
  ДЪРВА ОБЩО   16
    Общо бл   19
  Едра Трупи за бичене над 30 см срлп 1
  Едра Трупи за бичене 18 – 29 см срлп 62
  ЕДРА ОБЩО   63
  Средна Трупи за бичене 15 – 17 см срлп 51
52-о Средна Технологична за ПДЧ срлп 42
  СРЕДНА ОБЩО   93
  Дребна Технологична за ПДЧ срлп 9
  ДРЕБНА ОБЩО   9
  Дърва Дърва за горене срлп 113
  ДЪРВА ОБЩО   113
    Общо срлп   278
  Едра Трупи за бичене над 30 см пляс 4
  Едра Трупи за бичене 18 – 29 см пляс 24
  ЕДРА ОБЩО   28
  Средна Трупи за бичене 15 – 17 см пляс 5
  Средна Технологична за ПДЧ пляс 5
  СРЕДНА ОБЩО   10
  Дребна Технологична за ПДЧ пляс 1
  ДРЕБНА ОБЩО   1
  Дърва Дърва за горене пляс 94
  ДЪРВА ОБЩО   94
    Общо пляс   133
  Дърва Дърва за горене цр 22
  ДЪРВА ОБЩО  цр   22
    Общо за подотдел 52-о   466
      ОБЩО   7049

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

         (Иво Пазарджиев)