Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 940 Прието с Протокол № 36/20.03.2014 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 198е, ал. 3 и 5 от Закона за водите, Общинският съвет реши:

I. При невъзможност за лично участие на Кмета на Община Русе в заседанието на Общото събрание на Асоциацията по ВиК – Русе, насрочено за 31.03.2014 г. от 13:30 часа в Зала № 1 на Областна администрация – гр. Русе, оправомощава г-н Димитър Наков – Зам.-Кмет на Община Русе с ресор „Устройство на територията” да представлява Община Русе на заседанието на Общото събрание на Асоциацията по ВиК – Русе, насрочено в горепосочените време и място.
II. Оправомощава представителя на Община Русе да подкрепи и да гласува положително по точките от дневния ред на заседанието на Общото събрание на Асоциацията по ВиК – Русе, насрочено за 31.03.2014 г., както следва:
1. Приемане на Решение за възлагане на дейностите по стопанисване, поддържане и експлоатация на дълготрайни материални активи (водопроводна и канализационна мрежа в Индустриален парк – гр. Русе), собственост на Община Русе, на „Водоснабдяване и канализация” ООД – гр. Русе и сключване на Договор с оператора,
2. Представяне, обсъждане и съгласуване на бизнес плана на „Водоснабдяване и канализация” ООД – гр. Русе, изготвен в съответствие с удължения срок на настоящия регулаторен период до 31.12.2015 г.,
3. Разни.
III. При настъпване на промени, в процеса на обсъжданията на въпросите от дневния ред на заседанието на Общото събрание на Асоциацията по ВиК – Русе, насрочено за 31.03.2014 г., оправомощава представителя на Община Русе да гласува по вътрешно убеждение, ръководейки се и защитавайки интересите на Община Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)