Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 940

Прието с Протокол № 47/15.07.2010 г.

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.41, ал.2 от ЗОС, чл.30 от Наредба № 1 на Общински съвет Русе, протокол № 112/18.06.2010 г. на Комисията по общинска собственост, Общинският съвет реши:
1. Дава съгласие за откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, находящ се в село Басарбово, Община Русе, представляващ УПИ ХVІІ-407 от квартал 11 с площ 700 кв. метра, предмет на АОС № 5997/07.07.2009 г., с начална тръжна цена в размер на 7 170,00 лева (седем хиляди сто и седемдесет лева), без ДДС. Дължимите данъци и такси, които ще се определят след провеждане на търга ще бъдат за сметка на спечелилия участник-купувач.
2. Задължава Кмета на Община Русе да организира провеждането на търга, след влизане в сила на решението на Общински съвет – Русе.
3. Упълномощава кмета на Община Русе да издаде заповед, с която да определи спечелилия участник, цената, сроковете и условията за плащане и сключи договор за продажба.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)