Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 941 Прието с Протокол № 35/16.06.2022 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), по аналогия на чл. 14, ал. 8 от Закона за общинската собственост (ЗОС), Общински съвет – Русе реши:

1. Определя начална наемна цена на месец в размер на 87,00 лв. (Осемдесет и седем лева) без включен ДДС, при провеждане на процедура по реда на Глава Пета, във връзка с чл. 25 от Наредба №1, на Общински съвет – Русе, за общинската собственост, за отдаване под наем на термокош за горещи асфалтови смеси, с тегло с оборудване на коша – 2,1 тона, обем – 2,5 м3, товароподемност до 5 тона, обем на резервоар за битумна емулсия – 250 л., топла изолация с минерална вата 60 мм. и поцинкована ламарина, с верижно – планков транспортьор, с хидравлично задвижване от хидравличната система на товарния автомобил и управление от кабината на водача, работа до 8 часа през летния сезон, с предназначение – за транспортиране и механизирано подаване на горещи асфалтови смеси при изпълнение на строителни обекти и ремонт на пътища, улици и тротоари чрез монтиране на подходящ товарен автомобил.

2. Като условие при провеждане на състезателната процедура по реда на Глава Пета от Наредба №1, на Общински съвет – Русе, за общинската собственост, да бъде определено, че за сметка на наемателя е привеждането на описания термокош в състояние, годно за ползване на вещта по предназначението й, в т.ч. отстраняване на констатираните недостатъци и липси – хидравличен двигател и гумен уплътнител на транспортьора, хидравличен разпределител с бобина 24 V, задвижващ хидродвигател за помпа емулсия, помпа за емулсия, щанга за разпръскване на емулсия с дюза, табло за управление и хидравлични маркучи за високо налягане и кран, цялостно грундиране и боядисване на движимата вещ, включително разходи за труд, като след прекратяване на наемното отношение наемателят ще дължи връщане на вещта, приведена в състояние за ползване по предназначение, включително с отстранените недостатъци и възстановени части и агрегати, описани по-горе, без възмездяване от страна на наемодателя.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          (Иво Пазарджиев)