Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 941 Прието с Протокол № 37/13.09.2018 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 2 и 7 от ЗОС, във връзка с чл. 57, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ, във връзка с чл. 11, ал. 1 и ал. 2 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, във връзка с чл. 1, т. 1, чл. 2, ал. 1, т. 38, чл. 3 и чл. 5 от Наредба №2 на Общински съвет – Русе за началните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, Общинският съвет реши:
Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от пет години, на части от терени – публична общинска собственост, за разполагане на рекламно-информационни елементи на територията на гр. Русе, с изобразителна площ над 3,00 кв.м, с начална тръжна месечна наемна цена 15,44 лв. за един кв.м изобразителна площ, без включен ДДС, както следва:
1. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на рекламно-информационен елемент (РИЕ), позиция №14 от Общата схема за разполагане на рекламно-информационни елементи по чл. 57 от ЗУТ на територията на гр. Русе с рекламна площ над 3 кв.м, с размери 3,30/1,90 м, в гр. Русе, на входа от гр. София, вдясно;
2. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на РИЕ, позиция №27 от Общата схема за разполагане на рекламно-информационни елементи по чл. 57 от ЗУТ на територията на гр. Русе с рекламна площ над 3 кв.м, с размери 6,00/3,00 м, в гр. Русе, на входа от гр. София, в разделителната ивица;
3. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на РИЕ, позиция №34 от Общата схема за разполагане на рекламно-информационни елементи по чл. 57 от ЗУТ на територията на гр. Русе с рекламна площ над 3 кв.м, с размери 4,00/3,00 м, в гр. Русе, бул. „България“, в разделителната ивица;
4. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на РИЕ, позиция №35 от Общата схема за разполагане на рекламно-информационни елементи по чл. 57 от ЗУТ на територията на гр. Русе с рекламна площ над 3 кв.м, с размери 1,80/2,50 м, в гр. Русе, бул. „България“, вдясно, преди бул. „Гоце Делчев“;
5. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на РИЕ, позиция №133 от Общата схема за разполагане на рекламно-информационни елементи по чл. 57 от ЗУТ на територията на гр. Русе с рекламна площ над 3 кв.м, с размери 4,00/3,00 м, в гр. Русе, бул. „Мидия Енос“, пред бл. „Машпроект“ и бл. „Дунавски сторител“;
6. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на РИЕ, позиция №183 от Общата схема за разполагане на рекламно-информационни елементи по чл. 57 от ЗУТ на територията на гр. Русе с рекламна площ над 3 кв.м, с размери 4,00/3,00 м, в гр. Русе, бул. „Генерал Скобелев“, до спирка срещу СБА;
7. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на РИЕ, позиция №75, от „Обща схема на преместваемите обекти по чл. 56 и РИЕ по чл. 57 от ЗУТ за територията на зона „З“ /пл. „Европа“ – в зоната около Дунав мост/ – гр. Русе, с рекламна площ над 3 кв.м, с размери 1,25/3,70 м, в гр. Русе, бул. „България“, вдясно след „Дунав мост“, по посока ТЕЦ;

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)