Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 941

Прието с Протокол № 47/15.07.2010 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 3 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 31, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от Наредба №1 на ОбС – Русе за общинската собственост и протокол №112 от 18.06.2010 г. на Комисията по общинска собственост, Общинският съвет реши:

Одобрява пазарната оценка в размер на 11 400,00 лева, без включен ДДС, за извършване продажба на Валентина Недкова Илиева на земя частна общинска собственост, представляваща УПИ ІІ-10 от кв. 60 с площ от 1173,00 кв. м. по плана на село Сандрово, предмет на Акт за общинска собственост №6137 от 23.11.2009 г.
Дължимите данъци и такси да се определят след влизане в сила на решението на Общински съвет – Русе и са за сметка на купувача.
Решението подлежи на оспорване чрез ОбС – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)