Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 942 Прието с Протокол № 35/16.06.2022 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка  с  чл. 14, ал. 2 и 7 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 11, ал. 1 и 2 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, чл. 1, т. 1,  чл. 2, ал. 1, т. 1, т. 4, т. 6.1., чл. 3, 4 и 5 от Наредба №2 на Общински съвет – Русе, за началните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, Общински съвет – Русе реши:

1. Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване,                                       за отдаване под наем за срок от пет години, като ателие за фризьорски и козметични услуги, на част от масивна едноетажна сграда №801.530.5, представляваща            съвкупност от 3 бр. помещения и спирконавес – автоспирка – публична общинска собственост, цялата със застроена площ съобразно документ за собственост от  45,00 кв. м. (а съобразно скица №УТ-01-72/ 09.03.2022 г., издадена от Община Русе, със застроена площ от 49,00 кв. м.), която отдавана под наем част представлява помещение с площ от 25,05 кв. м., разположено в югозападната част на сградата, ситуирана в ПИ № 801.530, от кв. 61, по кадастралния план на с. Тетово, ЕКАТТЕ 72357, Община Русе (представляващ съобразно документ за собственост УПИ III- 530- за кметство, от кв. 61 по плана на с. Тетово, Община Русе), находящ се в с. Тетово, Община Русе, предмет на АПОС №4252 от 09.09.2004 г., с начална тръжна месечна наемна цена – 48,00 лв. (Четиридесет и осем лева) без ДДС;

2. Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване,                                       за отдаване под наем за срок от пет години, като магазин, на част от масивна едноетажна сграда №801.530.5, представляваща съвкупност от 3 бр. помещения и спирконавес – автоспирка – публична общинска собственост, цялата със застроена площ съобразно документ за собственост от 45,00 кв. м. (а съобразно скица №УТ-01-72/ 09.03.2022 г., издадена от Община Русе, със застроена площ от 49,00 кв. м.), която отдавана под наем част представлява помещение с площ от 3,00 кв. м., разположено в северозападната част на сградата, ситуирана в ПИ № 801.530, от кв. 61, по кадастралния план на с. Тетово, ЕКАТТЕ 72357, Община Русе (представляващ съобразно документ за собственост УПИ III- 530- за кметство, от кв. 61 по плана на   с. Тетово, Община Русе), находящ се в с. Тетово, Община Русе, предмет на АПОС №4252 от 09.09.2004 г., с начална тръжна месечна наемна цена – 18,00 лв. (Oсемнадесет лева) без ДДС;

3. Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване,                                       за отдаване под наем за срок от пет години, като заведение за обществено хранене   с алкохол, на помещение, с площ 14,00 кв. м., разположено в източната част на масивна едноетажна сграда №52235.502.1055.1, цялата със застроена площ 57,00 кв. м, брой етажи – 1, с предназначение – сграда на транспорта, находяща се в поземлен имот №502.1055 по Кадастралния план на с. Ново село, ЕКАТТЕ 52235, Община Русе,  с административен адрес: с. Ново село, Община Русе, ул. Трети март“ №22, предмет   на АПОС №8139/ 05.01.2017 г., с начална тръжна месечна наемна цена – 65,00 лв. (Шестдесет и пет лева) без ДДС;

4. Тридесет на сто от постъпленията от получените наеми на помещенията, общинска собственост, описани в т. 1 до т. 3, да се използват за изпълнение на дейности от местно значение в съответното населено място.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          (Иво Пазарджиев)